Foto: Håkan Sjunesson

Skogsbruk och markförvaltning

Karlstads stift har som mål att sköta skogen så att den biologiska mångfalden bevaras. Fokus ligger på långsiktighet och stiftet har en hög ambitionsnivå inom skogsskötsel och naturvård.

Skogens skötsel

I Karlstads stifts Gröna skogsbruksplan anges vilka områden som ska sparas för naturvården, var nyckelbiotoperna finns och hur skogarna ska skötas för bästa naturvårdsanpassning. Karlstads stifts skogsbruk är miljöcertifierat med FSC® och PEFC™. 

Skogen förvaltas i stiftets regi med anställd personal under ledning av en stiftsjägmästare. Köp och försäljning samt upplåtelser i skogsmark, jakt, vindkraft med mera handläggs inom skogsförvaltningen. Stiftsskogvaktarna ansvarar för den operativa verksamheten i distrikten. Skogsvård, bland annat plantering och röjning, skogsavverkning och virkestransport utförs av inhyrda skogsentreprenörer.

Före en avverkning granskas alltid området och detaljplanerag med hänsyn för naturvård genomförs. Alla kulturlämningar markeras, både de kända som finns i olika register och nya som upptäcks under granskningen.

Karlstads stift avverkar cirka 550 ha skog varje år, vilket ger totalt drygt 100 000 m3fub virke som levereras till skogsindustrin. Karlstads stift är en fristående aktör på virkesmarknaden och har inga ägarintressen eller andra kopplingar till industriföretag. Hyggesskogsbruk dominerar, men hyggesfria metoder såsom blädning och skärmställning används också.

Föryngring, röjning och gallring

Efter att skog avverkats görs det alltid aktiva åtgärder för att säkerställa att nya trädplantor kommer upp. Plantering av förodlade plantor är vanligast, men en betydande areal föryngras också genom direktsådd av frö eller genom självföryngring under fröträd. Till allt plantmaterial, och det flesta av sådderna, används frö från det svenska skogliga växtförädlingsprogrammet. Stiftet använder inget klonat eller genmodifierat skogsodlingsmaterial.

När plantorna blivit några meter höga röjs den blivande skogen. För att få önskad kvalitet, stamtäthet och trädslagsfördelning är röjning ett måste. Åtgärden görs motormanuellt med röjsåg av erfarna, miljöcertifierade skogsvårdsentreprenörer. Karlstads stift röjer cirka 750 ha per år.

När skogen blivit lite äldre så gallras den. Det görs med maskin och det faller ut virke som säljs vidare till skogsindustrin. Karlstads stift gallrar i genomsnitt cirka 900 ha per år med ett totalt virkesuttag på cirka 45 000 m3fub.

Jaktarrenden

Jaktmarker finns inom hela stiftet och erbjuder variationsrik jakt. De utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden.

Välvillig hyresvärd

Prästlönetillgångarna i Karlstads stift har drygt 400 upplåtelser i form av arrenden, hyror och andra nyttjanderätter. Vi är välvilligt inställda till nya projekt och verksamheter och vi tror att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom området.

Med hjälp av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, utför vi naturvårdande åtgärder på Prästlönetillgångarna marker. Vi gör åtgärder som gynnar biologisk mångfald genom att skapa och gynna lövskog, öka mängden död ved samt gynna rödlistade arter.

Relaterat innehåll

Jaktarrenden

Här kan du anmäla intresse för att arrendera jakt hos oss. Ledig jakt lottas ut en gång per år, i början av varje kalenderår. Lediga jaktarrenden kommer att publiceras den 23 januari 2024, och senast den 7 februari 2024 vill vi ha din intresseanmälan. Lotten avgör sedan. Klicka här för mer information.

Hyggesfritt skogsbruk

Sedan drygt tio år tillbaka bedriver Karlstads stift hyggesfri skogsskötsel på en del av markerna. Vi vill bygga upp erfarenhet av de olika hyggesfria metoderna, men använder det även för att förstärka naturvårdshänsynen i områden där vi bedömer att hyggesbruk med "vanliga" naturvårdsåtgärder inte räcker till.