Foto: Håkan Sjunesson

Vårt skogsbruk och markförvaltning

Prästlönetillgångarna i Karlstads stift sköts med fokus på långsiktighet och hög ambitionsnivå inom både skogsskötsel och naturvård. För att bli effektivare och lönsammare vill vi utveckla fastighetsbeståndet, och är därför aktiva som säljare och köpare av fast egendom inom stiftet. Skogar och marker nyttjas också för många andra ändamål utöver skogs- och jordbruket. Här nedan kan du läsa mer om allt detta.

Skogens skötsel

Karlstads stift har som mål att sköta skogen så att den biologiska mångfalden bevaras. I vår Gröna skogsbruksplan anges vilka områden som ska sparas för naturvården, var nyckelbiotoperna finns och hur skogarna ska skötas för bästa naturvårdsanpassning. Vårt skogsbruk är miljöcertifierat med FSC® och PEFC™. 

Skogen förvaltas i stiftets regi med anställd personal under ledning av stiftsjägmästaren. Köp och försäljning samt upplåtelser i skogsmark, jakt, vindkraft med mera handläggs inom skogsförvaltningen. Stiftsskogvaktarna ansvarar för den operativa verksamheten i distrikten. Skogsvård (plantering, röjning med mera), skogsavverkning och virkestransport utförs av inhyrda skogsentreprenörer.

Före en avverkning granskar vi alltid området och detaljplanerar naturvårdshänsynen.  Vi markerar då också alla kulturlämningar, både de kända som finns i olika register och nya som vi upptäcker.

Karlstads stift avverkar cirka 450 ha skog varje år, vilket ger totalt runt 102 000 m3fub virke som levereras till skogsindustrin. Karlstads stift är en fristående aktör på virkesmarknaden och har inga ägarintressen eller andra kopplingar till industriföretag. Hyggesskogsbruk dominerar, men hyggesfria metoder såsom blädning och skärmställning används också.

Föryngring, röjning och gallring

Efter att skog avverkats görs det alltid aktiva åtgärder för att säkerställa att nya trädplantor kommer upp. Plantering av förodlade plantor är vanligast, men en betydande areal föryngras också genom direktsådd av frö eller genom självföryngring under fröträd. Till allt plantmaterial, och det flesta av sådderna, används frö från det svenska skogliga växtförädlingsprogrammet. Vi använder inget klonat eller genmodifierat eller klonat skogsodlingsmaterial.

När plantorna blivit några meter höga röjer vi den blivande skogen. För att få den kvalitet, stamtäthet och trädslagsfördelning vi vill ha så är röjning ett måste. Åtgärden görs motormanuellt med röjsåg av erfarna, miljöcertifierade skogsvårdsentreprenörer. Vi röjer cirka 750 ha per år.

När skogen blivit lite äldre så gallras den. Det görs med maskin och det faller ut virke som säljs vidare till skogsindustrin. Vi gallrar i genomsnitt ca 900 ha per år med ett totalt virkesuttag på ca 45 000 m3fub.

Jaktarrenden

Jaktmarker finns inom hela stiftet och erbjuder variationsrik jakt. De utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden.

Välvillig hyresvärd

Prästlönetillgångarna i Karlstads stift har drygt 400 upplåtelser i form av arrenden, hyror och andra nyttjanderätter. Vi är välvilligt inställda till nya projekt och verksamheter och vi tror att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom området.

Med hjälp av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, utför vi naturvårdande åtgärder på Prästlönetillgångarna marker. Vi gör åtgärder som gynnar biologisk mångfald genom att skapa och gynna lövskog, öka mängden död ved samt gynna rödlistade arter.

Lediga jaktarrenden

Nu kan du anmäla intresse för de jaktarrenden som blivit lediga inför nästa jaktår 2023/2024. Senast den 5 februari 2023 vill vi ha din intresseanmälan. Lotten avgör sedan vem som får arrendet. Klicka här för mer information.