Skog och jord

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter och prästlönefonder, det vill säga jord, skog och fondmedel som förvaltas av Svenska kyrkan. Inom Karlstads stift utgörs prästlönefastigheterna av ca 44 000 ha skogs- och och jordbruksmark. Stiftets prästlönefond har ett marknadsvärde på ca 150 Mkr. Vi jobbar aktivt med skogsskötsel och skogsföryngring för ett långsiktigt skogsbruk.

Kyrkoreservat – våra vackraste smultronställen

Hör du till dem som gärna söker dig ut i naturen för att hämta kraft och få frid? Här hittar du några av Karlstads stifts vackraste smultronställen, kyrkoreservat som du kan besöka. Runt om i Värmland och Dalsland finns också pilgrimsleder, vandringsgrupper och annat.

Sexton klimatåtgärder i skogen

I Karlstads stift har vi valt ut ett antal områden av torvmarker som ska återvätas under 2023. Här kan du läsa vad det betyder och varför det är bra att göra.

Hyggesfritt skogsbruk

Sedan drygt tio år tillbaka bedriver Karlstads stift hyggesfri skogsskötsel på en del av markerna. Vi vill bygga upp erfarenhet av de olika hyggesfria metoderna, men använder det även för att förstärka naturvårdshänsynen i områden där vi bedömer att hyggesbruk med "vanliga" naturvårdsåtgärder inte räcker till.

Vårt skogsbruk och markförvaltning

Prästlönetillgångarna i Karlstads stift sköts med fokus på långsiktighet och hög ambitionsnivå inom både skogsskötsel och naturvård. För att bli effektivare och lönsammare vill vi utveckla fastighetsbeståndet, och är därför aktiva som säljare och köpare av fast egendom inom stiftet. Skogar och marker nyttjas också för många andra ändamål utöver skogs- och jordbruket. Här nedan kan du läsa mer om allt detta.

Lediga jaktarrenden

Här kan du anmäla intresse för att arrendera jakt hos oss. Ledig jakt lottas ut en gång per år, i början av varje kalenderår. Lediga jaktarrenden kommer att publiceras den 23 januari 2024, och senast den 7 februari 2024 vill vi ha din intresseanmälan. Lotten avgör sedan. Klicka här för mer information.

Läs mer

Om Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och fastigheter men varför ser det ut så? Här berättar vi om historiken bakom prästlönetillgångarna, och beskriver hur ledning och styrning ser ut i dagens förvaltning.

Skogvaktardistrikt

Har du frågor om vår skogsförvaltningen eller vill komma i kontakt med någon av våra skogvaktare?

Fondförvaltning

Prästlönefonden, det kapital som förvaltas av Karlstads stifts egendomsnämnd, omfattar cirka 150 miljoner kronor. Förvaltningen ska följa den av stiftsfullmäktige beslutade placeringspolicyn.