Skiffertak

Dokumentation och skadebesiktning av skiffertak i Karlstads stift

Taktäckningen på kyrkorna i Karlstads stift domineras av skiffer, av totalt ca 175 kyrkobyggnader har 100 stycken skiffertäckning. Därtill kommer de skiffertak som finns på kringliggande byggnader i kyrkomiljöerna, såsom t ex bårhus, kapell och magasin. Skiffer från stenbrotten i Glava, Dalsland och Grythyttan har genom den geografiska närheten här blivit ett vanligt takmaterial, medan skiffertak i andra landsdelar är en mer unik företeelse. Mångfalden av de bevarade skiffertaken i stiftet, samt många av takens ansenligt höga ålder, gör att taken i sig bildar en regional och kulturhistoriskt betydelsefull särart.

Projektet ger samlad bild över statusen på taken så inte stora renoveringsprojekt kommer oplanerat för församlingarna. Dessutom har det saknats en övergripande och sammantagen kunskap om de olika takens specifika särdrag, unicitet, värdefulla detaljer eller felaktiga konstruktionslösningar. Mängden tak och de kostnader renoveringar medför gör att ett ökat kunskapsunderlag är nödvändigt för att såväl stiftet, församlingarna och kulturmiljövården ska kunna prioritera rätt.

De flera hundra år gamla skiffertaken blir ibland orättvist bedömda utifrån det skick de har efter ett sedan länge eftersatt underhåll. Vår förhoppning är att detta projekt ska leda till en förståelse för att skiffern är ett mycket hållbart material och att tak som underhålls kan bli till glädje även för kommande generationer.

Rapporten är en sammanfattning av inventeringsresultatet.