Stiftskansliet i Karlstad
Foto: Torgny Lindén

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Karlstads stiftskansli.

växeltelefon

054-17 24 00

biskop Sören Dalevi

Din e-post kan komma att diarieföras och läsas av berörd personal i staben. 

 

För mediafrågor och intervjuförfrågningar, kontakta  Peter Pasalic Östborg, presskontakt.

 

För församlingsbesök och övriga frågor, kontakta Eva Boberg, biskopens assistent på: karlstad.biskop@svenskakyrkan.se 

 

Erika Malmberg

Karlstads stift

Dataskyddsombud

Staben

Karin Andersson

Karlstads stift

Kanslichef

Mer om Karin Andersson

Min främsta uppgift är att skapa förutsättningar för förtroendevalda och medarbetare att främja församlingarnas verksamhet och förvaltning.

Ingela Stålhandske

Karlstads stift

Stiftsjurist

Mer om Ingela Stålhandske

Mina främsta arbetsuppgifter är sekreterare i domkapitlet, som hanterar besluts- och behörighetsprövningar, överklaganden, tillsynsärenden utfärdande av församlingsinstruktioner m.m. Sekreterare i egendomsnämnden, som ansvarar för förvaltningen av prästlönetillgångarna. Juridisk rådgivning och stöd både inom stiftsorganisationen och gentemot församlingar. Dtiftets kontaktperson i GDPR-frågor.

Charlotte Klingestad

Karlstads stift

HR-ansvarig

Mer om Charlotte Klingestad

Jag arbetar med frågor inom HR-området, ledarskap och organisationsfrågor.

Eva Boberg

Karlstads stift

Administration - förvaltningsassistent

Mer om Eva Boberg

Mina främsta arbetsuppgifter är att vara assistent till biskop och kanslichef. Som en del i det arbetet är jag sekreterare bl.a. i stiftsstyrelse, dess utskott och i stiftsfullmäktige. När du söker biskop Sören är det mig du först kommer i kontakt med. I mitt arbete har jag mycket kontakter med förtroendevalda, kyrkoherdar, men också församlingsbor, företag och organisationer.

Camilla Arnäs-Nielsen

Karlstads stift

Kommunikationsstrateg

Enheten för församlingsutveckling

Mats-Ola Nylén

Karlstads stift

Enhetschef Församlingsenheten

Mer om Mats-Ola Nylén

Enhetschef, enheten för församlingsutveckling, stiftsadjunkt

Otfried Czaika

Karlstads stift

Stiftsteolog

Mer om Otfried Czaika

Jag samarbetar med andra kring fortbildning av kyrkligt anställda, mot Svenska Kyrkan centralt i olika satsningar, håller föreläsningar i olika sammanhang samt ordnar bildningsresor och annat. Jag är en sparringpartner i teologiska frågor till biskop Sören – då jag läser hans texter och ger – input och reflektioner. Jag är även delaktig i rekryteringsprojektet på olika sätt.

Åse Lindberg

Karlstads stift

Stiftsadjunkt för fortbildning, ekumenik

Mer om Åse Lindberg

Mina arbetsuppgifter omfattar ämbetsbärares fortbildning, gällande planering och utförande. Jag har också till uppgift att analysera behovet av och möjliggöra utbildning för de med ideellt engagemang, ansvara för de ekumeniska kontakterna på lokalt plan här i stiftet och med vårt vänstift Chelmsford i England. Jag arbetar också med det andliga fördjupningsarbetet i stiftet, där själavård, bibelstudier, retreater, pilgrim, andlig vägledning mm ingår. I de olika områdena finns också nätverk för vilka jag är sammankallande. Jag ingår också i Nationella själavårdsnätverket, det Nationella nätverket för utbildning inom själavård & Ideellt forum på nationell nivå.

Carl Wessmark

Karlstads stift

Rekryteringsadjunkt

Mer om Carl Wessmark

Jag jobbar främst med prästrekrytering, men också rekrytering i stort till kyrkans olika profilyrken. Praktikplatser för präststudenter, utbildningshelger och fortbildning för dessa ligger också inom mitt område. Vidare handhar jag ansökningarna till den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen.

Kristina Stolare

Karlstads stift

Stiftspedagog barn/unga, hållbar utveckling

Mer om Kristina Stolare

Till tjänsten som stiftspedagog för barn och unga kopplas framförallt ansvar för att stötta församlingar i deras möte med barn i åldrarna 0-13 år. Detta ur ett pedagogiskt perspektiv men också diakonalt. Att främja utbildning av medarbetare är ett sätt. Att bistå i utvecklingsarbete kring frågor som rör barn och gudstjänst, barnkonsekvensanalysarbete, eller verksamhetsutveckling är andra.

Jenny Ragnarsson

Karlstads stift

Stiftskonsulent barn, unga och konfirmand

Mer om Jenny Ragnarsson

Mina främsta arbetsuppgifter är att vara behjälplig med frågor som rör barn, unga och konfirmand.

Johannes Fransson

Karlstads stift

Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga och HBTQ-frågor, Samordnare för Ung ledarutbildning i Karlstads stift

Mer om Johannes Fransson

Mina främsta arbetsuppgifter är Svenska Kyrkans Ungas demokratiska former, som distriktsstyrelse och årsmöten. Jag är samordnare för Karlstads stifts utbildning för Unga ledare och det är till mig du ska vända dig till med frågor om den. Det är även till mig du kan vända dig till när det gäller HBTQ-frågor och Regnbågsnyckeln.

Frida Amundsson

Karlstads stift

Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga (60 %)

Mer om Frida Amundsson

Mina främsta arbetsuppgifter är Svenska Kyrkans Ungas utåtriktade verksamhet så som arrangemang och läger. Till mig vänder du dig med frågor gällande t.ex. Påskläger och Camp.

Eva Persson

Karlstads stift

Stiftsdiakon

Mer om Eva Persson

Jag arbetar främst med diakonal utveckling, fortbildning och utbildning samt strategi inom diakoni. Rekrytering av diakoner samt processen fram till diakon. Är med i nätverket regional samverkansgrupp för suicidprevention i Värmland.
I min tjänst samordnar jag även handledning för präster och diakoner.

Anders Göranzon

Karlstads stift

Stiftsmusiker

Mer om Anders Göranzon

Mina främsta arbetsuppgifter är att vara behjälplig med frågor som rör kyrkomusiken/kyrkomusiker. Handlägger kyrkomusikaliska frågor i stiftsstyrelsen och Domkapitlet. Ingår i arbetsgruppen för rekrytering samt församlingsinstruktioner. Är en resurs för Kyrkosångförbundet samt Kyrkomusikernas stiftsförening.

Ann-Marie Allvar Nordström

Karlstads stift

Stiftspedagog

Mer om Ann-Marie Allvar Nordström

Mitt ansvarsområde är vuxenpedagogik/andragogik. Jag arbetar med Svenska kyrkans nationella satsning Lärande och Undervisning, och är den ena av stiftets två kontaktpersoner mot nationell nivå. I min tjänst ligger även kyrkvärdsutbildningar, pilgrimsfrågor, utveckling av Kyrkopedagogik och kroppsburen andakt (Dansa Tro) med mera. Jag ansvarar för rekryteringsfrågor gällande utbildning, praktik, MSS och annat för blivande församlingspedagoger.

Annika Eriksdotter

Karlstads stift

Kyrkopedagog

Lena J Olsson

Karlstads stift

Internationellt

Mer om Lena J Olsson

Mina främsta arbetsuppgifter är att vara behjälplig med frågor som om Internationella frågor och hållbar utveckling såsom Svenska kyrkans internationella arbete, SKUT och programmet Ung den världsvida kyrkan. Kyrka för Fairtrade och livsstilsfrågor. Jag arbetar även med diakonalutveckling inom Kyrka – samhälle det kan handla om samverkan mellan idéburen sektor och offentlig förvaltning, Det omfattar även temadagarna Livet värt att leva, Avsiktsförklaring mellan Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen, den regionala Överenskommelsen och Fritidsbanken. EU frågor, Kompassen (FIN) och stöd gällande Lokalförsörjningsplaner ingår också i mina arbetsuppgifter. Jag är också behjälplig med stöd i process- och projektledning. Jag är kontaktperson för Säffle och Nordmarkens pastorat.

Ingrid Kåwe

Karlstads stift

Utbildningsstrateg, Flyktingsamordnare

Mer om Ingrid Kåwe

Mina arbetsuppgift är att vara behjälplig främst med frågor som rör integration och utbildning. Jag jobbar också med förtroendevalda och ideella med t.ex. att samordna, stötta och anordna utbildningar.

Emmy Lindgren

Karlstads stift

Pastorsadjunkt, Teckenspråkigt arbete

Mer om Emmy Lindgren

Jag är pastorsadjunkt i Karlstads pastorat och jobbar med teckenspråkiga gudstjänster i stiftet. Har du frågor om vårt teckenspråkiga arbete kan du höra av dig till mig. Jag jobbar en helg i månaden och nås däremellan enklast på mail.

Enheten för egendomsförvaltning

Ove Nystrand

Karlstads stift

Enhetschef, Stiftsjägmästare

Mer om Ove Nystrand

Jag ansvarar för förvaltningen av Karlstads stifts skog och mark (de så kallade Prästlönetillgångarna), och leder de tre distriktskontoren som i sin tur svarar för den dagliga driften och skogsskötseln. Vår enhet stödjer också församlingarna i frågor som rör deras fastighetsförvaltning. Det handlar bland annat om underhåll av kyrkor och andra byggnader, egenkontroller, bevarande av kulturmiljöer, energianvändning och fastighetsjuridiska frågor.

Tina Westlund

Karlstads stift

Miljösamordnare

Mer om Tina Westlund

Jag arbetar med förvaltningen av prästlönetillgångarna i Karlstad stift. En av mina främsta arbetsuppgifter är att vara stöd åt distrikten i frågor som rör natur- och kulturmiljövård. Jag är också ansvarig för vår miljöcertifiering av skogen samt har myndighetskontakter mm.

Erika Hedenskog

Karlstads stift

Stiftsingenjör

Mer om Erika Hedenskog

Min främsta arbetsuppgift är att vara församlingar och pastorat behjälplig i antikvariska frågor. Det kan handla om allt från kyrkoantikvarisk ersättning, kyrkounderhållsbidrag, främjandebidrag fastigheter, kulturmiljölagen, kyrkliga inventarier till mer övergripande frågor som rör det kyrkliga kulturarvet och vård- och underhållsplanering. Jag ingår i projekt och arbetsgrupper som Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet och ett flertal egeninitierade stiftsprojekt.

Carina Libeck

Karlstads stift

Antikvarie, projektledare kvalitetssäkring av inventarieförteckningar

Mer om Carina Libeck

Min arbetsuppgift är att vara församlingar och pastorat behjälplig för att kvalitetssäkra sina inventarieförteckningar med kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Jag ger stöd gällande urval, innehåll och dokumentation.

Johannes Wikström

Karlstads stift

Energiingenjör

Mer om Johannes Wikström

Mina främsta arbetsuppgifter är att stötta församlingar i energi- och fastighetsfrågor. Jag arbetar i nära samarbete med församlingarna, från strategisk planering ned till enskilda lösningar inom fastighetsområdet. Hör gärna av dig till mig om du har frågor om energi, upphandling, underhållsplaner eller gemensamt ansvar.

Hauke Schloer

Karlstads stift

Fastighetsingenjör

Mer om Hauke Schloer

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att stötta församlingar och pastorat i fastighetsfrågor. Det innefattar planering av vård- och underhållsinsats, projektering, byggledning och upphandling. Under 2018 arbetar jag mestadels med upprättandet av svenska kyrkans gemensamma fastighetsregister för Karlstads stifts församlingar.

Ann Levin Cederlöf

Karlstads stift

Fastighetsingenjör

Mer om Ann Levin Cederlöf

Mina främsta arbetsuppgifter är att bistå pastorat och församlingar inom stiftet i deras uppgift att förvalta sina fastigheter. Det innebär till exempel att stödja pastoraten och församlingarna i deras arbetat med långsiktig underhållsplanering av deras fastighetsbestånd.

Sune Fransson

Karlstads stift

Fastighetsingenjör

Mer om Sune Fransson

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att bistå stiftets pastorat och församlingar i deras uppgift med att förvalta sina fastigheter. Det innebär till exempel att vara delaktig i och initiera och följa upp fastighetsprojekt bland annat i samband med renoverings-, vård- och underhållsarbeten. En annan viktig del i arbetet är att stödja pastorat och församlingar i arbetet med en långsiktig underhållsplanering av samtliga byggnader.

Henrik Emilsson

Karlstads stift

Stiftsskogvaktare

Mer om Henrik Emilsson

Skogvaktare Norra distriktet. Som skogvaktare är jag operativt ansvarig för vårt distrikts verksamhet. Jag sköter kontakten med våra entreprenörer och virkesköpare. I de fall privatpersoner har synpunkter och frågor om saker som rör skogsbruket är det mig de kontaktar först.

Magnus Lövgren

Karlstads stift

Planerare

Mer om Magnus Lövgren

Som planerare går jag i fält i gallrings- och slutavverkningsskog och markerar kulturminnen samt naturhänsyn, och förbereder sedan kartor till traktdirektiv som skördarlaget får. Även åtgärder som röjningsplanering och återväxtkontroll utför jag.

Olof Nilsson

Karlstads stift

Stiftsskogvaktare

Mer om Olof Nilsson

Skogvaktare Östra distriktet. Som skogvaktare är jag operativt ansvarig för vårt distrikts verksamhet. Jag sköter kontakten med våra entreprenörer och virkesköpare. I de fall privatpersoner har synpunkter och frågor om saker som rör skogsbruket är det mig de kontaktar först.

Kristina Alvskog

Karlstads stift

Planerare

Mer om Kristina Alvskog

Som planerare går jag i fält i gallrings- och slutavverkningsskog och markerar kulturminnen samt naturhänsyn, och förbereder sedan kartor till traktdirektiv som skördarlaget får. Även åtgärder som röjningsplanering och återväxtkontroll utför jag.

Hans Palm

Karlstads stift

Fastighetshandläggare

Mer om Hans Palm

Jag ansvarar för prästlönetillgångarnas fastighetsfrågor, exempelvis nyttjanderätter, avtal, köp och försäljningar.

Jenny Klevmark

Karlstads stift

Stiftsskogvaktare

Mer om Jenny Klevmark

Skogvaktare Västra distriktet. Som skogvaktare är jag operativt ansvarig för vårt distrikts verksamhet. Jag sköter kontakten med våra entreprenörer och virkesköpare. I de fall privatpersoner har synpunkter och frågor om saker som rör skogsbruket är det mig de kontaktar först.

Johanna Johansson

Karlstads stift

Planerare

Mer om Johanna Johansson

Som planerare går jag i fält i gallrings- och slutavverkningsskog och markerar kulturminnen samt naturhänsyn, och förbereder sedan kartor till traktdirektiv som skördarlaget får. Även åtgärder som röjningsplanering och återväxtkontroll utför jag.

Enheten för gemensam administration

Åsa Appelgren

Karlstads stift

Servicebyrån, Ekonom

Mer om Åsa Appelgren

Jag arbetar med projektet Gemensamt Administrativt Stöd (GAS) med införanden av nya pastorat och församlingar som ansluter sig till det gemensamma arbetssättet inom ekonomi och löneadministration i Karlstads stift. Jag är även ekonom i stiftets servicebyrå och hjälper där pastorat och församlingar med budget, bokslut, deklaration, månadsrapporter och presentationer för kyrkoråd och fullmäktige. Håller även i en del utbildningar inom ekonomi och verksamhetsuppföljning.

Chatarina Ahlstedt

Karlstads stift

Ekonom

Mer om Chatarina Ahlstedt

Mina främsta arbetsuppgifter omfattar prästlönetillgångarnas ekonomi. Jag har ansvar för budget- och bokslutsarbetet och resultatuppföljning med mera. Jag sköter även bokföringen för Svenska Kyrkans Unga.

Sofia Björndahl

Karlstads stift

Ekonom

Mer om Sofia Björndahl

Mina främsta arbetsuppgifter omfattar Stiftets ekonomi. Jag har ansvar för budget- och bokslutsarbetet och arbetar med analyser och resultatuppföljning. Jag föredrar även ekonomiska rapporter och ärenden till Stiftsstyrelsen och Stiftsfullmäktige. Tillsammans med min kollega Valentina Hammarström är jag gruppledare för enheten för Gemensam administration.

Sara Fall

Karlstads stift

Ekonomiassistent

Mer om Sara Fall

Jag har bl.a. hand om stiftskansliets sju stiftelser. Jag är behjälplig i budgetarbetet och vid fakturafrågor samt att jag gör kontoanalyser och kvartalsavstämning.

Caroline Alsterborn

Karlstads stift

Ekonom GAS

Mer om Caroline Alsterborn

Jag arbetar som ekonom i Karlstads stifts servicebyrå. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta hand om församlingar/pastorats löpande bokföring, avstämningar m.m. Jag hjälper även pastorat och församlingar med budget, bokslut, deklaration, månadsrapporter och presentationer för kyrkoråd och fullmäktige.

Carolina Skotte Luks

Karlstads stift

Servicebyrån, Ekonomiassistent

Mer om Carolina Skotte Luks

Jag arbetar som ekonomiassistent i Karlstads stifts servicebyrå. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta hand om församlingar/pastorats kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, avstämningar mm.

Anette Borg

Karlstads stift

Ekonomiassistent

Mer om Anette Borg

Mina främsta arbetsuppgifter är löpande bokföring, kund och leverantörsreskontra, avstämningar och betalningar.

Maria Nilsson

Karlstads stift

Servicebyrån

Mer om Maria Nilsson

Jag arbetar som ekonom i Karlstads stifts servicebyrå. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta hand om församlingar/pastorats löpande bokföring, avstämningar m.m. Jag hjälper även pastorat och församlingar med budget, bokslut, deklaration, månadsrapporter och presentationer för kyrkoråd och fullmäktige.

Valentina Hammarström

Karlstads stift

HR-generalist

Mer om Valentina Hammarström

Jag arbetar både internt i Karlstads Stift samt ut mot församlingar och pastorat med HR-frågor som bland annat rekrytering, arbetsrätt, chefsstöd och arbetsmiljö. Förutom HR-frågor är jag även projektledare för GAS Personal. Jag är även Gruppledare för Enheten för Gemensam Administration där jag tillsammans med min kollega Sofia har personalansvar för medarbetarna i enheten.

Lennart Grääs

Karlstads stift

Assistent

Mer om Lennart Grääs

Som löneassistent sköter jag utbetalning av assisterade och godkända löner, ersättningar samt arvoden till anställda, uppdragstagare och förtroendevalda.

Emelie Andersson

Karlstads stift

Assistent administration

Mer om Emelie Andersson

Jag arbetar främst med diarieföring, och tar hand om inkommande ärenden. Om ni behöver hjälp med att hitta något i arkivet eller har frågor kring allmänna handlingar så är ni välkomna att kontakta mig.

Ninni Lindström

Karlstads stift

Assistent

Mer om Ninni Lindström

Mina arbetsuppgifter som assistent är växel och reception, behjälplig med att registrera KAE ansökningar, göra ändringar i vård & underhållsplaner, m.m. Avtalshantering, behjälplig med främjandebidrag, leverantörsfakturor, samt i övrigt förekommande administrativa uppgifter och service.

Therese Jonssson Borsch

Karlstads stift

husvärd

Mer om Therese Jonssson Borsch

Mina arbetsuppgifter är reception och växel på Stiftskansliet samt husvärd på Biskopsgården där jag sköter om representationsdelen.