Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Karlstads stiftskansli.

Kontaktuppgifter

Besöks- och leveransadress

Residenstorget 1, 65225 Karlstad

Postadress

Box 186, 65105 Karlstad

Fakturaadress

Karlstads stift, Fack 77801199, Box 15018, 750 15  Uppsala

Eller e-post:  77801199@faktura.svenskakyrkan.se 

Växeltelefon

054 17 24 00

E-post

karlstadsstift@svenskakyrkan.se 

 

Pressrum

Här finns fakta om biskop Sören, Karlstads stift och bilder som är fria för användning.

Nederluleå kyrka

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.

Biskop Sören Dalevi

Media och intervjuförfrågningar

Hanteras via vår presskontakt, se pressrum.

Kontakt för församlingsbesök och övriga frågor

Eva Boberg, biskopens assistent

karlstad.biskop@svenskakyrkan.se

 

Staben

  Enheten för församlingsutveckling

   Svenska kyrkans unga i Karlstads stift

   • Frida Amundsson

    Karlstads stift

    Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga (60 %)

    Mer om Frida Amundsson

    Mina främsta arbetsuppgifter är Svenska Kyrkans Ungas utåtriktade verksamhet så som arrangemang och läger. Till mig vänder du dig med frågor gällande t.ex. Påskläger och Camp.

   • Johannes Fransson

    Karlstads stift

    Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga och HBTQI+

    Mer om Johannes Fransson

    Mina främsta arbetsuppgifter är Svenska Kyrkans Ungas demokratiska former, som distriktsstyrelse och årsmöten. Det är även till mig du kan vända dig till när det gäller HBTQI+-frågor och Regnbågsnyckeln.

   Enheten för egendomsförvaltning

   • Ove Nystrand

    Karlstads stift

    Enhetschef, Stiftsjägmästare

    Mer om Ove Nystrand

    Jag ansvarar för förvaltningen av Karlstads stifts skog och mark (de så kallade Prästlönetillgångarna), och leder de tre distriktskontoren som i sin tur svarar för den dagliga driften och skogsskötseln. Vår enhet stödjer också församlingarna i frågor som rör deras fastighetsförvaltning. Det handlar bland annat om underhåll av kyrkor och andra byggnader, egenkontroller, bevarande av kulturmiljöer, energianvändning och fastighetsjuridiska frågor.

   • Henrik Emilsson

    Karlstads stift

    Stiftsskogvaktare

    Mer om Henrik Emilsson

    Skogvaktare Norra distriktet. Som skogvaktare är jag operativt ansvarig för vårt distrikts verksamhet. Jag sköter kontakten med våra entreprenörer och virkesköpare. I de fall privatpersoner har synpunkter och frågor om saker som rör skogsbruket är det mig de kontaktar först.

   • Sune Fransson

    Karlstads stift

    Fastighetsingenjör

    Mer om Sune Fransson

    Min huvudsakliga arbetsuppgift är att bistå stiftets pastorat och församlingar i deras uppgift med att förvalta sina fastigheter. Det innebär till exempel att vara delaktig i och initiera och följa upp fastighetsprojekt bland annat i samband med renoverings-, vård- och underhållsarbeten. En annan viktig del i arbetet är att stödja pastorat och församlingar i arbetet med en långsiktig underhållsplanering av samtliga byggnader.

   • Erika Hedenskog

    Karlstads stift

    Stiftsingenjör

    Mer om Erika Hedenskog

    Min främsta arbetsuppgift är att vara församlingar och pastorat behjälplig i antikvariska frågor. Det kan handla om allt från kyrkoantikvarisk ersättning, kyrkounderhållsbidrag, främjandebidrag fastigheter, kulturmiljölagen, kyrkliga inventarier till mer övergripande frågor som rör det kyrkliga kulturarvet och vård- och underhållsplanering. Jag ingår i projekt och arbetsgrupper som Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet och ett flertal egeninitierade stiftsprojekt.

   • Johanna Johansson

    Karlstads stift

    Planerare

    Mer om Johanna Johansson

    Som planerare går jag i fält i gallrings- och slutavverkningsskog och markerar kulturminnen samt naturhänsyn, och förbereder sedan kartor till traktdirektiv som skördarlaget får. Även åtgärder som röjningsplanering och återväxtkontroll utför jag.

   • Tina Westlund

    Karlstads stift

    Miljösamordnare

    Mer om Tina Westlund

    Jag arbetar med förvaltningen av prästlönetillgångarna i Karlstad stift. En av mina främsta arbetsuppgifter är att vara stöd åt distrikten i frågor som rör natur- och kulturmiljövård. Jag är också ansvarig för vår miljöcertifiering av skogen samt har myndighetskontakter mm.

   • Carina Libeck

    Karlstads stift

    Antikvarie, projektledare kvalitetssäkring av inventarieförteckningar

    Mer om Carina Libeck

    Min arbetsuppgift är att vara församlingar och pastorat behjälplig för att kvalitetssäkra sina inventarieförteckningar med kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Jag ger stöd gällande urval, innehåll och dokumentation.

   • Johannes Wikström

    Karlstads stift

    Energiingenjör

    Mer om Johannes Wikström

    Mina främsta arbetsuppgifter är att stötta församlingar i energi- och fastighetsfrågor. Jag arbetar i nära samarbete med församlingarna, från strategisk planering ned till enskilda lösningar inom fastighetsområdet. Hör gärna av dig till mig om du har frågor om energi, upphandling, underhållsplaner eller gemensamt ansvar.

   • Hauke Schloer

    Karlstads stift

    Fastighetsingenjör

    Mer om Hauke Schloer

    Min huvudsakliga arbetsuppgift är att stötta församlingar och pastorat i fastighetsfrågor. Det innefattar planering av vård- och underhållsinsats, projektering, byggledning och upphandling. Under 2018 arbetar jag mestadels med upprättandet av svenska kyrkans gemensamma fastighetsregister för Karlstads stifts församlingar.

   • Ann Levin Cederlöf

    Karlstads stift

    Fastighetsingenjör

    Mer om Ann Levin Cederlöf

    Mina främsta arbetsuppgifter är att bistå pastorat och församlingar inom stiftet i deras uppgift att förvalta sina fastigheter. Det innebär till exempel att stödja pastoraten och församlingarna i deras arbetat med långsiktig underhållsplanering av deras fastighetsbestånd.

   • Magnus Lövgren

    Karlstads stift

    Planerare

    Mer om Magnus Lövgren

    Som planerare går jag i fält i gallrings- och slutavverkningsskog och markerar kulturminnen samt naturhänsyn, och förbereder sedan kartor till traktdirektiv som skördarlaget får. Även åtgärder som röjningsplanering och återväxtkontroll utför jag.

   • Olof Nilsson

    Karlstads stift

    Stiftsskogvaktare

    Mer om Olof Nilsson

    Skogvaktare Östra distriktet. Som skogvaktare är jag operativt ansvarig för vårt distrikts verksamhet. Jag sköter kontakten med våra entreprenörer och virkesköpare. I de fall privatpersoner har synpunkter och frågor om saker som rör skogsbruket är det mig de kontaktar först.

   • Hans Palm

    Karlstads stift

    Fastighetshandläggare

    Mer om Hans Palm

    Jag ansvarar för prästlönetillgångarnas fastighetsfrågor, exempelvis nyttjanderätter, avtal, köp och försäljningar.

   • Jenny Klevmark

    Karlstads stift

    Stiftsskogvaktare

    Mer om Jenny Klevmark

    Skogvaktare Västra distriktet. Som skogvaktare är jag operativt ansvarig för vårt distrikts verksamhet. Jag sköter kontakten med våra entreprenörer och virkesköpare. I de fall privatpersoner har synpunkter och frågor om saker som rör skogsbruket är det mig de kontaktar först.

   Enheten för gemensam administration

   • Åsa Appelgren

    Karlstads stift

    Ekonom, Servicebyrån

    Mer om Åsa Appelgren

    Jag arbetar med projektet Gemensamt Administrativt Stöd (GAS) med införanden av nya pastorat och församlingar som ansluter sig till det gemensamma arbetssättet inom ekonomi och löneadministration i Karlstads stift. Jag är även ekonom i stiftets servicebyrå och hjälper där pastorat och församlingar med budget, bokslut, deklaration, månadsrapporter och presentationer för kyrkoråd och fullmäktige. Håller även i en del utbildningar inom ekonomi och verksamhetsuppföljning.

   • Chatarina Ahlstedt

    Karlstads stift

    Ekonom, Prästlönetillgångar i Karlstads stift

    Mer om Chatarina Ahlstedt

    Mina främsta arbetsuppgifter omfattar prästlönetillgångarnas ekonomi. Jag har ansvar för budget- och bokslutsarbetet och resultatuppföljning med mera. Jag sköter även bokföringen för Svenska Kyrkans Unga.

   • Sofia Björndahl

    Karlstads stift

    Arbetsledare ekonomi, Ekonom

    Mer om Sofia Björndahl

    Mina främsta arbetsuppgifter omfattar Stiftets ekonomi. Jag har ansvar för budget- och bokslutsarbetet och arbetar med analyser och resultatuppföljning. Jag föredrar även ekonomiska rapporter och ärenden till Stiftsstyrelsen och Stiftsfullmäktige. Tillsammans med min kollega Valentina Hammarström är jag gruppledare för enheten för Gemensam administration.

   • Sara Fall

    Karlstads stift

    Ekonomiassistent, Prästlönetillgångar i Karlstads stift

    Mer om Sara Fall

    Jag har bl.a. hand om stiftskansliets sju stiftelser. Jag är behjälplig i budgetarbetet och vid fakturafrågor samt att jag gör kontoanalyser och kvartalsavstämning.

   • Caroline Alsterborn

    Karlstads stift

    Ekonom, Servicebyrån

    Mer om Caroline Alsterborn

    Jag arbetar som ekonom i Karlstads stifts servicebyrå. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta hand om församlingar/pastorats löpande bokföring, avstämningar m.m. Jag hjälper även pastorat och församlingar med budget, bokslut, deklaration, månadsrapporter och presentationer för kyrkoråd och fullmäktige.

   • Carolina Skotte Luks

    Karlstads stift

    Ekonomiassistent, Servicebyrån

    Mer om Carolina Skotte Luks

    Jag arbetar som ekonomiassistent i Karlstads stifts servicebyrå. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta hand om församlingar/pastorats kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, avstämningar mm.

   • Maria Nilsson

    Karlstads stift

    Ekonom, Servicebyrån

    Mer om Maria Nilsson

    Jag arbetar som ekonom i Karlstads stifts servicebyrå. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta hand om församlingar/pastorats löpande bokföring, avstämningar m.m. Jag hjälper även pastorat och församlingar med budget, bokslut, deklaration, månadsrapporter och presentationer för kyrkoråd och fullmäktige.

   • Lennart Grääs

    Karlstads stift

    Assistent

    Mer om Lennart Grääs

    Som löneassistent sköter jag utbetalning av assisterade och godkända löner, ersättningar samt arvoden till anställda, uppdragstagare och förtroendevalda.

   • Emelie Andersson

    Karlstads stift

    Assistent administration

    Mer om Emelie Andersson

    Jag arbetar främst med diarieföring, och tar hand om inkommande ärenden. Om ni behöver hjälp med att hitta något i arkivet eller har frågor kring allmänna handlingar så är ni välkomna att kontakta mig.

   • Ninni Lindström

    Karlstads stift

    Assistent

    Mer om Ninni Lindström

    Mina arbetsuppgifter som assistent är växel och reception, behjälplig med att registrera KAE ansökningar, göra ändringar i vård & underhållsplaner, m.m. Avtalshantering, behjälplig med främjandebidrag, leverantörsfakturor, samt i övrigt förekommande administrativa uppgifter och service.