Foto: Kristina Strand Larsson

Internationellt

Karlstads stift har vänstiftsrelationer med flera stift i den världsvida kyrkan: Hamar stift i Norge, Chelmsford stift i England, Roms stift i Italien och Östra kuststiftet i Tanzania. Svenska kyrkans Unga har en relation med Rio Bamba stift i Ecuador. Många är engagerade för Svenska kyrkans internationella arbete genom Act Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan i utlandet.

Chelmsfords stift, England

Våra vänstiftskontakter med engelska Chelmsfords stift har pågått sedan 1980-talet och initierades av förre biskopen Bengt Wadensjö. Chelmsford omfattar 3 miljoner invånare inom det multikulturella nordöstra London samt grevskapet Essex.

Utbytet har hittills skett genom studieresor och deltagande vid varandras prästvigningar. 

Att ha ett vänstift inom den anglikanska kyrkan ger oss nyttiga erfarenheter på flera plan. Med Borgå-avtalet som grund har vi en ömsesidig acceptans av varandras kyrkor. Präster kan tjänstgöra i varandras stift och vi accepterar varandras medlemmar. Dessutom lär vi oss hur man bedriver verksamhet utifrån andra förutsättningar exempelvis med många ideella medarbetare. Vi har å andra sidan har erfarenheter inom diakoni och konfirmationsundervisning som vi kan dela med oss av.

Roms stift, Italien

Kontakterna med Roms stift började på 1980-talet och lever kvar än idag. Eftersom Roms stift tillhör den romersk-katolska kyrkan blir skiljelinjerna tydligare jämfört med andra vänstift.

Det här är en relation som betyder mycket för Karlstads stift eftersom vi ser vikten av att lära av varandra och försöka öka förståelsen för varandras kyrkor. Diakonalt arbete är starkt där liksom kunskapen om integrations- och flyktingfrågor.

Hamars Bispedöme, Norge

Karlstads stifts vänrelation med norska Hamar Bispedöme (stift) har resulterat i ett spännande gudstjänstprojekt. Tillsammans arrangerar vi norsk-svenska gudstjänster i gränstrakterna. tanken är att norska medborgare ska få möta både sin gamla kyrka i Norge men också komma i kontakt med Svenska kyrkan.

Rio Bamba stift, Ecuador

Sedan 1970 talet har Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift varit medvandrare tillsammans med en missionsgrupp, Equipo Misioñero i Riobamba stift i Ecuador.
Utbytet mellan de båda organisationerna har resulterat i att ett stort antal barn, ungdomar, och många andra i Karlstads stift har träffat några av våra vänner från Riobamba, antingen här i Sverige, eller i Ecuador, och mötena innehåller flera dimensioner för båda parter.

Det handlar om att få inblick i en annan kultur och därigenom kanske förstå sin egen lite bättre, om att våga testa de få ord man kan på spanska/svenska, eller våga kommunicera på annat sätt, om att diskutera sina om sina egna funderingar på livet med någon som kan bidra med ett helt annat perspektiv. Kanske är det denna personliga relation som gjort att utbytet lever vidare efter 30 år, och att den förs vidare mellan generationer.

Relationen bygger inte på pengar från u-land till i-land. Det bygger på två systerorganisationer, med mycket att lära av varandra, men också med mycket gemensamt. Två systerorganisationer som slagit följe.

Eastern Coastal Diocese, Tanzania

Vår vänkontakt med Eastern Coastal Diocese (ECD) i Tanzania omfattar biskoparnas möten, personalutbyte och ett trädplanteringsprojekt. Vänskapen startade redan på 1970-talet genom ett ungdomsprojekt och har sedan utvecklats.

33 000 träd för bättre ekonomi och miljö.

Trädplanteringsprojektet initierades av ECD:s  biskop Alex G Malasusa efter ett besök i Karlstads stift 2008. I Tanzania finns gott om outnyttjad mark och dessutom sågs möjligheten lära av vår kunskap om skogsförvaltning. Avtals slöts 2009 och projektledare Stig Berg åkte ner för att hitta en lämplig plats. Projektet förlades till Utete ca 4 timmars bilresa från Dar es Salaam. Under den första adventskollekten samlades 190 000 kr in och bidraget användes till att köpa in trädplantor. ECD ansvarade för arbetet och är ansvariga för projektet. Vid avverkningen om 15-20 år går hela intäkten till vänstiftet.

Karlstad stift fortsätter att bistå med rådgivning och att samla in pengar till nya plantor. Trädslagen som planteras är teak och fruktträd. Vänstiftet Eastern & Coastal Diocese har även en viktig samhällbärande funktion då de tillsammans med andra organisationer står för 50 % av alla hälsoklinker, 80 %  av alla  skolor i Tanzania.

 

Trädprojekt i Tanzania

Genom en gåva till trädplantering är du med och påverkar levnadsvillkoren för människor i Tanzania. Du bidrar till en bättre miljö, ett bättre klimat och nya ekonomiska förutsättningar.