Hyggesfritt skogsbruk

Sedan några år tillbaka testar Karlstads stift hyggesfri avverkning på en del av sina marker. Tanken är att på så sätt lära sig vilka effekter denna teknik har på skogen, både dess fördelar och nackdelar.

Rent praktiskt går det till så att den entreprenör som avverkar skogen får i uppgift att avverka ett antal små områden på cirka 35-40 meter i diameter. Det skapas då ett slags rutsystem av glest utspridda områden som bildar öppna luckor i skogen. På så sätt bevaras skogskänslan i ett område med omtyckta vandringsstigar, trots att avverkning i princip pågår.

Tina Westlund, miljöledare på Karlstads stift berättar att man redan nu, efter fyra år, kan se en del positiva effekter som till exempel att luckorna gör att blåbärsriset bevaras på ett bra sätt. Det gäller även våra många svamparter och deras mykorrhiza samt skuggkrävande växter. Men det finns också utmaningar som till exempel en ökad exponering för barkborreangrepp och minskade intäkter för kyrkans verksamhet.

Bygger upp erfarenhetsbank

Inom kort utökar stiftet arbetet med hyggesfri avverkning. Nu är det större skogsfastigheter med en blandad skog, både äldre och yngre, som ska brukas hyggesfritt. Det blir ytterligare ett led i uppbyggnaden av erfarenhet av hur de olika skogstyperna i Värmland reagerar på hyggesfri avverkning.

I Värmland finns det mycket granskog och en relativt stor andel av den består av skogspartier där gran planterats på gammal åkermark. Det var en vanlig metod på 1940-och 50-talen då många jordbruk lades ned och man förutspådde ett stort behov av träråvara i framtiden. Den här typen av skogsplanteringar blir ofta tät och mycket skör. Den drabbas lätt av barkborreangrepp och har också visat sig vara mera utsatt för stormfällen.

Omfattande barkborreproblem i Värmland

Ove Nystrand, stiftsjägmästare bekräftar att barkborreangreppen är ett bekymmer som allt sedan 2018, som var ett väldigt torrt år, lett till att stiftet tyvärr tvingats avverka en hel del granskog bara för att den blivit barkborreangripen.

Det långsiktiga arbetet handlar därför om att skapa en mera varierad skog, med både löv- och barrskog. Den blir på flera sätt mera hållbar.

Hyggesfritt skogsbruk ser ut att skydda blåbärsris, svamp och mykorrhiza