Foto: Gustaf Hellsing

Förtroendevald organisation

Här hittar du information om Karlstads stifts förtroendevalda organisations och beslutande organ.

Förtroendevald organisation i Karlstads stift

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftets beredande, verkställande och förvaltande organ. Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets förvaltning och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och beslutar i principiella och övergripande ärenden av stor betydelse för stiftets verksamhet.

Egendomsnämnden

I Karlstads stift har stiftsfullmäktige valt att inrätta en egendomsnämnd med ansvar för förvaltningen av stiftets prästlönetillgångar.

Domkapitlet

I varje stift finns ett domkapitel. Domkapitlets uppgift är att utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och pastorat.

Så funkar Svenska kyrkans förtroendevalda organisation

Inom Svenska kyrkan väljer de kyrkotillhöriga sina företrädare i beslutande organ. Detta sker genom demokratiska val som äger rum vart fjärde år. På detta sätt ges alla som tillhör Svenska kyrkan en möjlighet att påverka hur församlingar och i förekommande fall pastorat, stift och den nationella nivån ska fullgöra sina respektive uppgifter. Det är stiftsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för alla direkta val i respektive stift. I Karlstads stift utser stiftsfullmäktige ledamöter till stiftsstyrelsen, som är stiftets verkställande organ och till egendomsnämnden. Stiftsfullmäktige utser fyra ledamöter till domkapitlet varav en domarledamot.