Domkapitlet

I varje stift finns ett domkapitel. Domkapitlets uppgift är att utöva tillsyn över präster, diakoner, församlingar och pastorat.

Sammanträdesdagar för domkapitlet 2024

 • 19 januari – prästexamen
 • 15 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 14 juni – präst- och diakonexamen
 • 19 juni, vid behov
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

De sitter i domkapitlet

Domkapitlet består av sju ledamöter där biskopen och domprosten är självskrivna som ordförande respektive vice ordförande. En präst eller diakon väljs av präster och diakoner i stiftet. Övriga fyra ledamöter, varav en dommarledamot, väljs av stiftsfullmäktige.

För samtliga ledamöter finns ersättare. För biskopen och domprosten utses en gemensam ersättare som ska vara präst.​

Ledamöter

 • Sören Dalevi, biskop och ordförande
 • Dan Fredriksson, domprost och vice ordförande
 • Charlotte Mackenrott
 • Margareta von Wachenfeldt (S)
 • Annika Forsberg (C)
 • Johnny Blomquist (POSK)
 • Paul Rebane, domarledamot

Ersättare

 • Per-eric Nyman
 • Karin Lövestam Öberg
 • Sune Frisk (S)
 • Karin Nodin (C)
 • Robin Olsson (BA)
 • Susanne Widlund, domarledamotens ersättare

Domkapitlets uppdrag

I domkapitlets uppgifter ingår bland annat att granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften samt att pröva behörigheten att utöva kyrkans vigningstjänst. Vidare ingår i domkapitlets uppgifter att avge yttrande över sökande till präst- eller diakontjänst, pröva överklagade beslut, utfärda församlingsinstruktioner och ta beslut om stiftskollekter.