Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Ladda ner Karlstads stifts personuppgiftspolicy (pdf)

E-post

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

Fondansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Karlstads stiftskansli.

Foto och film

Så här hanterar vi foto- och filmmaterial på Karlstads stift.

Tillsyn över beslut fattade av församling/pastorat

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du vill klaga på beslut fattade av församling/pastorat.

Tillsyn över präster/diakoner

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid en anmälan mot en präst/diakon.

Personuppgiftsbehandling vid kursanmälan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du anmäler dig på en kurs som Karlstads stift anordnar.

Handlingar hos Svenska kyrkan

Sekretessprövning och utlämnande av handlingar hos Svenska kyrkan.

Personuppgiftsbehandling vid jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst på Karlstads stiftskansli eller angetts som referens i en sådan rekryteringsprocess.

Sociala medier

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss på sociala medier.

DINA RÄTTIGHETER


Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Vad gäller vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för jobbansökan och kursanmälan har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i Excelformat eller annat maskinläsbart, allmänt använt och strukturerat format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.