Biskop Sören Dalevis essäer

Biskop Sören har skrivit flera häften, om bland annat kyrkans roll i samhället, om utmaningar för Svenska kyrkan och Karlstads stift, och om barn och undervisning.

Gud vill oss väl

Hur ska vi se på Svenska kyrkans roll nu och i framtiden? Hur kan vi ta oss an de utmaningar vi står inför? Kring detta resonerar biskop Sören Dalevi i talet Gud vill oss väl, som finns att ta del av både som text och som inspelning.

Talet Gud vill oss väl som häfte (pdf)

Levande vatten

Utifrån ett tal som biskop Sören höll till alla medarbetare och förtroendevalda i Karlstads stift formulerades en text om kyrkan och trons roll i vår samtid.  

Talet Levande vatten som häfte (pdf)

Dopet och folkyrkan

Utifrån ett tal som biskop Sören höll för präster och diakoner i Karlstads stift formulerade han en text om folkkyrkan och kyrkans roll i samhället. 

Talet Dopet och folkkyrkan som häfte (pdf)

Kristus går alltid mot strömmen

Teologiskt ledarskap i Karlstads stift

Texten bygger på biskop Sörens reflektioner kring ledarskap, med exempel ur Bibeln. Texten var ursprungligen tänkt för kyrkoherdar i Karlstads stift, men kan till stora delar vara tillämplig på ledarskap i bred bemärkelse i såväl kyrka som samhälle.

Häftet Kristus går alltid mot strömmen (pdf).

Människa bland människor

Tankar för 2018–2021

Biskop Sören Dalevi formulerar sina tankar om utmaningar och möjligheter för Svenska kyrkan och Karlstads stift. Han identifierar bland annat några nyckelområden som Karlstads stift under hans ledning bör satsa extra på. I texten berättar Sören även mer om biskopsvapnet och det motto han valt: ”Människa bland människor”.

Häftet Människa bland människor (pdf).

Fler texter av biskop Sören Dalevi

Bibelguide: Matteusevangeliet

Här hittar du biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet. Det ger dig stöd till läsning av evangeliet, antingen om du läser ensam eller i en bibelstudiegrupp. Guiden är uppdelad i sju träffar och en introduktion.

Han hette inte Luther

År 1517 spikade Martin Luther upp 95 teser på en kyrkdörr i Wittenberg. Det blev starten på det vi idag kallar reformationen. Vad är kärnan i reformationen och vad kan vi lära av den idag? Boken Han hette inte Luther är biskop Sören Dalevis sätt att på ett lättillgängligt sätt ge en introduktion till Martin Luther och reformationen. Här hittar du boken, och en hel del extramaterial. Läs, lyssna och titta!