En person dammsuger försiktigt, med hjälp av en pensel, en gammal trähylla i en kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Bidrag och ersättningar

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. En del av kyrkans medel avsätts därför för förvaltning, vård och underhåll av kyrkans fastigheter och kulturarv. Den svenska staten bidrar även med ersättning för kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturmiljöerna.

Kyrkobyggnader är fantastiska mötesplatser och en viktig del av Sveriges gemensamma kulturhistoria. Det är Svenska kyrkans ansvar att förvalta och tillgängliggöra kyrkobyggnaderna. För att alla församlingar och pastorat ska kunna fullgöra sitt ansvar kan de söka bidrag och ersättningar: främjandebidrag fastighet, kyrkounderhållsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Kyrkoantikvarisk ersättning

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Den kyrkoantikvariska ersättningen, som förkortas KAE kom till vid relationsändringen mellan stat och kyrka. Enligt kulturmiljölagen har Svenska kyrkan rätt till ersättning från staten för antikvariska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnat senast 31 oktober varje år och görs i IT-stödet för KAE, en särskild modul i Public 360. Kontakta stiftsantikvarien för råd och stöd.

Kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas för egendom som ägs eller förvaltas av Svenska kyrkan och som är skyddad enligt kapitel 4 i kulturmiljölagen:

 • Kyrkobyggnader inklusive klockstaplar och gravkapell
 • Kyrkotomter och begravningsplatser inklusive byggnader och murar, främst när inte begravningsavgiften kan bära kostnaderna
 • Kulturhistoriskt värdefulla inventarier vilka är uppförda på församlingens inventarieförteckning

Kyrkoantikvarisk ersättning utgår endast till arbetsinsatser som syftar till att bevara eller stärka de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska. Ersättningen ska fördelas så att största möjliga bevarandeeffekt uppnås.

Möjlighet till ersättning finns för kulturhistoriskt motiverade merkostnader avseende:

 • Utförande av vård- och underhållsplaner samt kulturhistoriska inventeringar
 • Antikvarisk medverkan och dokumentation
 • Konservering av inredning och inventarier samt projektering av desamma
 • Skadeförebyggande åtgärder; exempelvis förbättrat inbrotts- och brandskydd, ändamålsenlig förvaring av värdefulla textilier
 • Vård- och underhållsarbeten
 • Utbyte av föråldrade och riskabla installationer, som värme- eller elsystem, om behovet från kulturhistorisk synpunkt är väldokumenterat

Exempel på kostnader för vilka kyrkoantikvarisk ersättning inte utgår

 • Kostnader för åtgärder på egendom som är privatägd till exempel gravvårdar, utom i undantagsfall, kommunalägd till exempel begravningsplatser eller statsägd (till exempel vissa kyrkor
 • Funktionella förändringar, till exempel ombyggnad av kyrkorum eller ny värmekälla
 • Driftskostnader utom i undantagsfall
 • Ny konstnärlig utsmyckning och liturgiska förändringar
 • Nybyggnad

Kyrkounderhållsbidrag

En fönstermålning av Jesus.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkounderhållsbidraget, som förkortas KUB, fördelas årligen av kyrkostyrelsen inom ramen för det nya utjämningssystemet som trädde i kraft 2018. Kyrkounderhållsbidraget gäller för underhålls- och reparationsåtgärder på kyrkor. Bidraget omfattar åtgärder på kyrkobyggnader, vilket även inkluderar eventuellt fristående klockstaplar, oavsett om byggnaden är skyddad av kulturmiljölagen eller inte. Om byggnaden är skyddad av lagen kan bidraget kombineras med den kyrkoantikvariska ersättningen.

Här nedan kan du läsa vad bidraget kan och inte kan användas till. För utförligare förklaring och riktlinjer, se dokumentet Riktlinjer för kyrkounderhållsbidrag.

Vid arbeten på en kyrka kan kyrkounderhållsbidrag lämnas till:

 • direkta underhållskostnader
 • kostnader för medverkan av särskild expertis för förundersökning, projektering och projektledning
 • antikvarisk medverkan och dokumentation under arbete
 • särskilda byggnadshistoriska eller tekniska undersökningar inför och i samband med åtgärder
 • kostnader för slutbesiktning

Kyrkounderhållsbidraget ska inte användas till:

 • investeringsliknande projekt som om- och tillbyggnad
 • funktionsförbättrande åtgärder på eller i en kyrkobyggnad
 • för arbeten på kyrkogård, begravningsplats eller kyrkotomt
 • arbeten på fristående gravkapell eller annan byggnad på kyrkogård eller begravningsplats
 • till åtgärder på eller anskaffning av lösa inventarier
 • driftskostnader, om driftskostnaderna inte är direkt kopplade till underhållsåtgärder

Främjandebidrag fastigheter

En arbetare renoverar ett kyrkfönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

I Karlstads stift kan församlingar och pastorat kan söka främjandebidrag fastigheter för åtgärder på fastigheter, kyrkor och andra byggnader. Bidraget omfattar först och främst åtgärder på kyrkobyggnader men även andra byggnader om det finns särskilda skäl, exempelvis att åtgärden på byggnaden är pastoralt mycket angelägen. Bidraget inriktas på åtgärder som innebär om- och tillbyggnad eftersom den typen av insatser inte kan stödjas av kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnat senast 31 oktober varje år.

Kontakt

På Karlstads stift finns stiftsantikvarie och fastighetsingenjörer som stöttar församlingar i frågor som rör ersättningen, vård och underhåll av kyrkorna och deras inventarier, samt övriga antikvariska eller byggnadstekniska spörsmål. I stiftet finns dessutom en regional samrådsgrupp för de kyrkliga kulturminnena.