Anställningsvillkor och förmåner när du arbetar på Karlstads stift

På Karlstads stift får du ett meningsfullt och viktigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

Vi har flera placeringsorter:

På vårt kontor i centrala Karlstad finns ungefär 40 medarbetare. Här arbetar allt ifrån stiftjurist, kommunikatörer, stiftsdiakoner till fastighetshandläggare. Vi arbetar aktivitetsbaserat vilket kännetecknas av att vi inte har någon fast arbetsplats, utan ytorna är anpassade till olika behov och aktiviteter.

Medarbetaren väljer varje dag vart hen vill sitta och med vem beroende på arbetsuppgifterna.

På våra kontor i Ekshärad och Åmål arbetar cirka 10 medarbetare med att förvalta den kyrkligt ägda skogen.

Att vara anställd inom Svenska kyrkan

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär att du förutom de lagstadgade rättigheter och skyldigheter som reglerar arbetsmarknaden också omfattas av Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB). Som ett komplement till det har Karlstads stift egna lokala kollektivavtal, policys och riktlinjer.

Lön och ersättningar

Individuell lön

Vi tillämpar individuell lönesättning. Faktorer som påverkar lönen är arbetets svårighetsgrad, vilket ansvar du har och hur du som medarbetare utför ditt arbete. Vi tar hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet när vi lönesätter vid en nyanställning.

Arbetstid och ledighet

Flexibla arbetstider

Karlstads stift har ett årsarbetstidsavtal där du som medarbetare erbjuds flexibla arbetstidslösningar utifrån verksamhetens krav. Du har möjlighet att inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning. Om uppdraget medger det finns också möjlighet att arbeta hemifrån viss del av din arbetstid. I de fall när du reser i tjänsten räknas det alltid som arbetstid, oavsett klockslag.

Karlstads stift har även arbetstidsförkortning vilket innebär att du arbetar 39,15 timmar i veckan. Vi erbjuder även ledighet vid klämdagar samt halvdag före röd dag.

Semester

Som anställd inom Svenska kyrkan får du i regel längre semester än många andra. Du kan ta ut betald semester redan ditt första anställningsår.
Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder.

 • Till och med det år du fyller 39 har du 27 dagar semester. 
 • Från och med det år du fyller 40 har du 31 dagar semester.
 • Från och med det år du fyller 50 har du 32 dagar semester.

Ledighet med bibehållen lön

Du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid enskilda angelägenheter.

Kompetensutveckling

För oss är varje medarbetares utveckling en prioritet. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för att stödja dig i din yrkesmässiga tillväxt och personliga utveckling. Oavsett om du är ny inom Svenska kyrkan eller om du har lång erfarenhet värnar vi om att du ska ges möjlighet att växa hos oss.

Hälsa och friskvård

Stöd till friskvårdsaktiviteter

Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka. Dessutom får du ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år. För de medarbetare som har placeringsort i Karlstad ingår även ett träningskort på KMTI.

Företagshälsa

Karlstads stift har avtal med KMTI, Avonova och Hälsolänken Torsby.

Läkar- och tandläkarbesök

Du har möjlighet att få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du får även lämna blod på arbetstid. Det finns möjlighet att besöka barnmorskemottagning på betald arbetstid.

Löneutfyllnad vid sjukdom

Utöver den sjukpenningen du får från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom. I de fall som Försäkringskassan drar in sjukpenning på normalnivå kan det finnas möjlighet att arbetsgivaren utger sjuklön under 180 dagar.

Rikskort

Vi erbjuder alla medarbetare det så kallade rikskortet, laddat med lunchpengar. Arbetsgivaren subventioner 40 procent av värdet och du som anställd förmånsbeskattas på den del som Karlstad stift bidrar med.

Försäkring

Anställda i Svenska kyrkan omfattas enligt kollektivavtal av:

 • AGS-KL, avtalsgruppsjukförsäkring (AFA)
 • TGL-KL, tjänstegruppliv (KPA)
 • TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada (AFA)
 • KAP-KL, Svenska kyrkan, pension och efterlevandeskydd (Kyrkans pension)
 • TPA 18, Svenska kyrkan, pension och efterlevandeskydd (Kyrkans pension)
 • Riskförsäkring, efterlevandeskydd och värdesäkring (Kyrkans pension)
 • Premiebefrielseförsäkring (avgiftsbefrielseförsäkring), vid sjukdom och arbetsskada (AFA)
 • Omställningsavtalet (Kyrkans trygghetsråd)

Om du blir förälder

Inom Svenska kyrkan kan du erhålla föräldrapenningtillägg och ersättning för lönebortfall vid föräldraledighet.

Du har möjlighet att vara partiellt ledig till dess att barnet fyllt 12 år.

Stöd vid verksamhetsförändring

Omställningsavtalet är en möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist får du hjälp och stöd av Kyrkans Trygghetsråd. Tillsammans planerar ni vad som behövs för att du snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden igen.

Pension

För arbetstagare inom Svenska kyrkans avtalsområde tillämpas två olika tjänstepensionsavtal, KAP-KL, Svenska kyrkan respektive TPA 18, Svenska kyrkan. KAP-KL, Svenska kyrkan gäller för anställda födda 1958 och tidigare. TPA 18, Svenska kyrkan gäller för anställda födda 1959 och senare.