Foto: Kerstin Almegård

Lyssna till Markusevangeliet

Många lyssnar gärna till text istället för att läsa. Därför har vi nu spelat in Markusevangeliet så att du har möjlighet att lyssna och se. De fyra evangelierna berättar vart och ett om Jesu liv. Vi har valt Markusevangeliet som är det äldsta, det skrevs ca år 70 e Kr. Det är också Markusserien som i år används i kyrkan vid påsk.

Swisha gärna en gåva till Act Svenska kyrkan, fasteinsamlingen: 

123 517 3653

Varmt tack. 

I kyrkan läser vi ofta bibeltexter i kortare delar. Att någon gång läsa en längre del i följd ger nya perspektiv. Markusevangeliet skildrar Jesu verksamhet från dess början vid tiden för Johannes döparens verksamhet fram till dess slut med passionshistorien och uppståndelsen. 

Läsningen är uppdelad i kortare avsnitt som läggs upp som korta filmer på hemsida och Facebook varje måndag, onsdag och fredag fram till påsk med start på Askonsdagen 17 februari och avslutning på Påskdagen. Under Stilla veckan (från 29 mars) kommer ett avsnitt varje dag utom påskafton. Det är prästerna i Domkyrkan som läser och pedagogen som ställer i ordning de bibliska figurerna.

För den som i samma takt vill läsa i sin egen bibel finns avsnitten förtecknade i en Bibelläsningsplan som ni hittar här: Bibelläsningsplan Markusevangeliet  Vi tar också gärna emot frågor som uppstår vid läsningen. Det kan vara svåra ord eller sammanhang eller precis vad som helst i relation till texten. Om vi får in frågor så kommer det efter påsk ett avsnitt där vi svarar och samtalar utifrån frågorna. Skicka dina frågor till: annemette.skovsted@svenskakyrkan.se

 

VAD BETYDER EVANGELIUM?
Evangelium kommer från det gre­kis­ka or­det eu­angéli­on och betyder glatt budskap, glädjebud eller goda nyheter. Evangelium är kärnan av den kristna trons innehåll, ”glädje­bu­det om Je­sus Kristus”. De fyra första böcker i Nya Testamentet kallas för evangelierna och återger berättelserna om Je­su liv. Evangeliet en­ligt Mat­teus, respektive Mar­kus, Lu­kas och Jo­han­nes är fyra oli­ka sammanfattande ver­sio­ner­na av evan­ge­li­et så som de uppfattar det. Att använda or­det evan­ge­li­um för själva skrif­ter­na går till­ba­ka till 100-ta­let.