Alkavare kapell

Alkavare kapell

Beläget mitt i Sareks fjällvärld och i närheten av det gamla gruvfältet från silvermalmsbrytningen under 1600-talet

Alkavare/Álggaváre kapell

Kapellet är byggt av sprängd sten med trätak av byggmästare Eric Pärsson Wikman. Kapellet stod färdigt 1788 men övergavs omkring 1860. Kapellet restaurerades och återinvigdes 1961.Kyrkklockan, bänkar och en del av inventarierna har skänkts av fjällvandrarklubben Skarja. I dag genomförs en kyrkhelg varje sommar i Alkavare/Álggaváre.

Bakgrund och historia

År 1657 upptäckte samen Pagge Andersson silvermalm i berget Alkavare/Álggaváre och 1660 upptäckte samen Jon Persson en fyndighet i Kedkevare (Silpatjåkko) ca 2 mil sydsydväst om Alkavare/Álggaváre.

Gemensam smälthytta anlades 1661 i Kvikkjokk, där även en kyrklokal byggdes vid samma tid. Gudstjänster utfördes i det fria i Alkavare/Álggaváre några gånger per år efter vad som är nedtecknat från någon gång på 1670-talet.

1702 lades gruvdriften ner och då brytningen inte ansågs lönsam. Gudstjänsterna fortsatte dock att hållas ute i det fria, många gånger under svåra strapatser.

Vid åtminstone två tillfällen äskades medel för bygge av ett kapell.

Alkavare/Álggaváre kapell

Kungliga direktionen över Lappmarkens ecklesiastikverk anslog bidrag till byggandet av ett kapell. I en rapport daterad 1 mars 1788 meddelar pastor Samuel Öhrling att ”materialet till bönhuset nu var framfördt” och den 11 augusti samma år meddelar han att ”kapellet blivit fullbordadt”. Därtill meddelar han att de vid gudstjänsten ”njutit lugn och skydd för storm och oväder”. 1864 sägs att prästresorna kommit ur bruk.

Luleå Domkapitel anmodade 1919 kyrkorådet i Jokkmokks församling att restaurera kapellet så att det inte helt förföll. 1929 fanns ett arkitektförslag men av någon anledning rann allt ut i sanden. Kapellet blev en ruin.

Det skulle  dröja till 1960 innan arbetena med restaureringen kunde komma igång. Kostnaderna beräknades till 8000 kronor varav kyrkorådet tillstyrkte 3000 kronor så det mesta samlades in på frivillig väg. Arbetet utfördes bl.a. av luleåälvsarbetarna (Vattenfall), frivilliga, fjällvandrarklubben Skarja, fjällenheten (Länstyrelsen) med flera.

Enligt kyrkoherde emeritus Johan Märak var det i stort sett Erik Byströms (vattenfalls byggchef i Vuollerim tillika ledamot i kyrkorådet) förtjänst att detta kapell återigen blev restaurerat.

Många historier finns om det tvång som samer hade att stå till tjänst med klövjerenar för transporter. Likaså finns en hel del historier om de strapatser vandringarna till och från Alkavare/Álggaváre inneburit i så väl gammal som nyare tid.

  • Källor: Alkavare en kulturbild av Axel Hamberg från Turistföreningens Årsbok 1926 och Jokkmokks Församlings övriga dokumentation.
 
Foto: Nina Sandberg