Foto: Alex & Martin / Ikon

Våra ledord

Våra ledord i arbetet är öppenhet, god vilja, god ordning, trovärdighet och tillgänglighet. Orden sammanfattar vår församlingsinstruktion.

Församlingsinstruktionen

Varje församling i Svenska kyrkan grundar sin verksamhet i en församlingsinstruktion. Där formuleras vad församlingen vill åstadkomma, vad som ska göras och hur, och vad som ska prioriteras. Församlingsinstruktionen skrivs av församlingen själv vart femte år, och antas av stiftet.

Järfälla församlings församlingsinstruktion antogs 2019, och kan här läsas i sin helhet (6 sidor). Den kan sammanfattas i följande fem ledord som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Våra ledord

Öppenhet Vår verksamhet ska vara transparent och tåla insyn. Vi ska leva och verka öppna mot samhälle och samtid, så att vi kan möta människor där de är.

God vilja Vi utgår ifrån att människor vill väl och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar, och vi gör själva så gott vi kan.

God ordning Verksamheten ska följa lagar, bestämmelser och de riktlinjer ledningen anger.

Trovärdighet Vi ska möta människors längtan och behov utan att göra avkall på kyrkans uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning, och utöva diakoni och mission.

Tillgänglighet Våra verksamheter ska vara lätta att ta sig till, och lätta att ta till sig. Som medarbetare ska vi vara öppna, nyfikna och inlyssnande.