Foto: Alex & Martin / Ikon

Våra ledord

Våra ledord i arbetet är öppenhet, god vilja, god ordning, trovärdighet och tillgänglighet. Orden sammanfattar vår församlingsinstruktion.

Församlingsinstruktionen

Varje församling i Svenska kyrkan grundar sin verksamhet i en församlingsinstruktion. Där formuleras vad församlingen vill åstadkomma, vad som ska göras och hur, och vad som ska prioriteras. Församlingsinstruktionen skrivs av församlingen själv vart fjärde år, och antas av stiftet.

Järfälla församlings församlingsinstruktion antogs 2023. Den kan sammanfattas i följande fem ledord, som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Våra ledord

Öppenhet 

Vi är en lärande och prövande församling, och vår verksamhet ska vara transparent och tåla insyn. Vi ska leva och verka öppna mot samhälle och samtid.

God vilja 

Vi utgår ifrån att alla människor har goda avsikter och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

God ordning

Verksamheten ska följa bestämmelser och lagar och de riktlinjer som ledningen anger. Dessa riktlinjer ska vara tydliga och lättillgängliga för alla som berörs.

Trovärdighet

Vi blir trovärdiga när vi möter människor med vår egen tro som utgångspunkt. Trovärdigheten uppnås också genom öppenhet, tillit till allas goda vilja, och god ordning.

Tillgänglighet

Vi vill vara en kyrka med öppna dörrar och låga trösklar. Våra verksamheter ska vara lätta att ta sig till, och lätta att ta till sig. Vi ska möta våra besökare där de är, och fortsätta utveckla vår verksamhet så att alla kan känna sig välkomna.