Foto: Jiang Millington

Pyramiden

Det Adlerbergska gravkoret på Järfälla kyrkogård uppfördes 1762.

Den fyrsidiga pyramiden i sandsten på kyrkans sydsida är i själva verket ett gravmonument, och ett för Sverige unikt byggnadsverk. Det är troligen ritat av arkitekten Jean Eric Rehn efter förebild av Cestiuspyramiden i Rom, och färdigställdes år 1762 för kammarherre Olof Adlerberg och hans hustru Anna Sofia Gyllenborg. Adlerberg var ung kornett vid Karl XII:s livregemente, och deltog bland annat i slaget vid Fredrikshald, då kungen stupade. Senare blev han ryttmästare och kammarherre, och var ägare till Säby och Jakobsberg. 

Gravmonumentet nås från koret längst fram i kyrkan, under den stenhäll som dopfunten står på. 

Utdrag ur Järfällaboken av Lars Gustafsson

Gravmonumentet är beklätt med sandsten. Dess storlek vid basen är 6 x 6 m och höjden över marken är 4,5 m. Inskriptionerna åt söder och öster äro mycket skadade. Enligt inventarieförteckningen i ATA av den 30 oktober 1829 skall inskriptionen åt öster lyda: 

”Här hwilar O. Adlerberg, sedan han följt H.S. Kong Carl XII i fält. Cornet vid Dess Lif Reg te, sedan Ryttmästare, sist H.S. Kong Fredrics Kammarh e . Slagen till Riddare af Kong Adolph Fredrik född 1699, död 1757, med dess fru Grefwinnan S. Gyllenborg född 1711 död 1766.” 

Gravkammarens inre som är ett kvadratiskt plan har en storlek av 4,5 x 4,5 m. Den senaste begravningen i gravkoret ägde rum 1940. I samband härmed företogs en undersökning av Riksantikvarieämbetet genom Iwar Andersson. I rapporten häröver heter det bl.a.: ”Tillståndet i kammaren måste sägas vara ovärdigt en grav.”

En renovering av gravkoret gjordes 1980, varefter ingången till pyramiden murades igen.

Familjen Adlerberg – kort historik

Olof Adlerberg (1699–1757) var ägare till bland annat Säby gård. År 1733 gifte han sig med grevinnan Anna Sofia Gyllenborg (1711–1766). År 1749 köpte familjen Adlerberg gården Jakobsberg, men fortsatte vara bosatt på Säby gård. 

Adlerberg var sonson till Olov Svebilius (1624–1700), som var ärkebiskop från 1681 till sin död. Denne var bland annat känd i samband med kyrkolagen 1686, psalmboken 1695 och sin förklaring över Luthers lilla katekes. 

Familjen Adlerberg skänkte åtskilliga inventarier till Järfälla kyrka. Exempelvis skänkte grevinnan Gyllenborg år 1754 de medeltida ljusstavskrönen, och år 1757 ett dopbord, samt övriga saker såsom dopskål och en kanna av silver, ljusarmar, ljuskronor, altardukar och kalkkläden. När maken dog, bodde Anna Sofia Gyllenborg kvar på Säby och stod för gården till sin död. 

Minnestavla

Till höger framme i koret finns ett epitafium över dottern Anna Carolina Adlerberg (1738–1767), som var gift med läkaren Abraham Bäck. Minnestavlan är utförd i kolmårdsmarmor, och den latinska skriften lyder i översättning: 

”Med. Dr. arkiatern, kungl. Medicinska kollegiets preses lät åt sin allrakäraste hustru Anna Carolina Adlerberg, f. 19 juni 1738, d. 24 febr. 1767, för hennes sällsynta dygders skull uppsätta detta monument.” 

Informationen är sammanställd av Karl-Erik Stenbro, tidigare biträdande kyrkovaktmästare i Järfälla kyrka.