Foto: Daniel Lönnbäck / Ikon

Barnkonsekvensanalys

Barnen har en särställning i kristen tro. Sedan 2013 ska alla beslut i Svenska kyrkan fattas med barnens bästa för ögonen.

Barnen i Svenska kyrkan

Många barn är medlemmar i Svenska kyrkan, och aktiva i församlingarnas verksamheter. Barnen har en särställning i kristen tro, och genom sina aktiviteter riktade mot både barn och vuxna har kyrkan en viktig möjlighet att värna barns rättigheter och tillvarata deras intressen.

2012 tog Svenska kyrkan ett viktigt steg i denna riktning genom beslutet att en analys med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska göras inför alla beslut som berör barn. Och eftersom barn påverkas också av beslut som inte berör dem direkt, bör alla beslut fattas med barnperspektivet i åtanke. Grundtanken är att Svenska kyrkan i alla led ska ha barnens bästa för ögonen, och att barnperspektivet ska genomsyra kyrkans hela verksamhet.

Barnkonsekvensanalys i Järfälla församling

Att göra en barnkonsekvensanalys inför ett visst beslut innebär att beslutets konsekvenser för barn utreds och sammanställs i en särskild rapport, som ska underlätta för beslutsfattarna att beakta barnens bästa.  I möjligaste mån ska också barnen själva få komma till tals i frågor och beslut som berör dem.

Under 2013-2014 utarbetade Järfälla församling en modell för hur barnkonsekvensanalysen fortlöpande ska integreras i församlingens beslutsprocesser. En gedigen analys enligt denna modell gjordes av den församlingsinstruktion som antogs 2015. Barnkonsekvensanalysen är också en självklar del av församlingens budgetarbete.