En rösträknare stoppar ett röstkuvert i valurnan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Så styrs Svenska kyrkan Huskvarna pastorat

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa om de olika förtroendemannaorganen i Huskvarna pastorat samt om hur verksamheten leds.

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan Huskvarna pastorat är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna i kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns fyra utskott.

Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls.

Ledning av verksamheten

Huskvarna pastorat består av Huskvarna- och Hakarps församlingar och leds av kyrkoherde Dennis Hagberg. Organisationen är indelad i församlingsverksamhet samt verksamhetsstöd, en gemensam administrativ enhet inom Huskvarna pastorat som svarar för strategiska och operativa frågor gällande ekonomi, arkiv, kommunikation, HR, IT, kyrkor, fastigheter och begravnings- och serviceverksamhet.

Var med och påverka beslut i kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan på lokal, regional och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet - eller både och.

val till tre olika nivåer

I kyrkovalet väljs företrädare till kyrkomötet på nationell nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkofullmäktige på lokal nivå. 

kyrkopolitiska nomineringsgrupper

De som kandiderar i kyrkovalet representerar olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper, var och en med sitt program för hur man ser på kyrkans verksamhet och framtid. 

Trossamfund som lyder under lagar

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund i Sverige och lyder under lagen om Svenska kyrkan och lagen om trossamfund. Dessutom finns kyrkoordningen, ett regelverk inom Svenska kyrkan som förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas.

 

Här kan du läsa om de olika förtroendemannaorgan som styr Huskvarna pastorat

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Huskvarna pastorats högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges roll och uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i kyrkofullmäktige just nu.

Kyrkoråd

Kyrkorådet ansvarar för beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp samt för löpande styrning och utvärdering. Tillsammans med kyrkoherden svarar kyrkorådet för att församlingens grundläggande uppgift utförs.

Församlingsråd Hakarps församling

Församlingsrådet arbetar som en styrelse med ansvar för Hakarps församlings verksamhet.

Församlingsråd Huskvarna församling

Församlingsrådet arbetar som en styrelse med ansvar för Huskvarna församlings verksamhet.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet verkar på uppdrag av kyrkorådet och svarar för begravningsväsendet i Huskvarna pastorat. Utskottet ger även råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten.

Fastighets- och teknikutskott

Fastighets - och teknikutskottet verkar på uppdrag av Kyrkorådet kring fastighets-, teknik- och informationsteknikfrågor, miljö- och tillgänglighetsfrågor samt övriga frågor kring pastoratets kyrkor och egendomar.

Personalutskott

Personalutskottet arbetar på uppdrag av kyrkorådet och svarar bland annat för medarbetarnas arbets- och anställningsvillkor så som till exempel frågor kring lön och pension. Utskottet är också pastoratets centrala organ för arbetsmiljöfrågor. Personalutskottet väljs för en period om fyra år.

Arbetsutskott kyrkoråd

Arbetsutskottet svarar för att bereda ärenden till kyrkorådet samt hantera ekonomiska frågor på delegation.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda valärenden i samband med en ny mandatperiod men också vid fyllnadsval under pågående fyraårsperiod. Valberedningen arbetar på uppdrag av kyrkofullmäktige.

Revision

Revisorernas huvuduppgift är att fortlöpande följa och granska pastoratets ekonomi och förvaltning. De ska också granska att kyrkorådet har god tillsyn över verksamheten, att det finns goda rutiner och att de följs. Pastoratet har en auktoriserad revisor samt två förtroendevalda revisorer.