Foto: Charlotte Winroth

Gravrättsinnehavare

När en gravplats valts ut, ska anhöriga utse en eller flera gravrättsinnehavare. Att vara gravrättsinnehavare innebär att ansvara för gravplatsen.

Som gravrättsinnehavare bestämmer du över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. Genom ett avtal med begravningsverksamheten förbinder du dig att hålla graven i ordnat och värdigt skick.

Rättigheter som gravrättsinnehavare:

 • att bestämma vem eller vilka som skall gravsättas på gravplatsen
 • att bestämma gravanordningens utseende
 • att bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • att teckna avtal om gravskötsel
 • att få gravrätten förnyad
 • att överlåta eller återlämna gravplatsen till upplåtaren

Skyldigheter som gravrättsinnehavare:

 • att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
 • att följa upplåtarens föreskrifter för begravningsplatsen
 • att meddela ny adress för gravrättsinnehavare
 • att anmäla ny gravrättsinnehavare

Att välja gravanordning

Inom vissa gravkvarter på kyrkogårdarna finns bestämmelser om utformning och placering. Detta är viktigt att känna till när man ska välja gravplats. Som anhörig kan det var vara bra att ta god tid på sig efter begravningen och noga tänka igenom de alternativ som finns.

Man behöver ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravsten eller lägga till text på den, t.ex. vid ett ytterligare dödsfall. Om ett stenhuggeri anlitas sköter de ansökan till kyrkogårdsförvaltningen.  Önskar man flytta en gravsten till en annan gravplats eller ta bort den från gravplatsen måste man göra en skriftlig ansökan.

Besiktning av Gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen är ålagd att besiktiga uppsatta gravstenar. Besiktningen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika att såväl personskador som skador på gravstenen uppstår. Några viktiga punkter i instruktionerna är:

 • ingen gravsten får luta mer än 3°–16° beroende på storlek
 • en gravsten ska klara 35 kg dragkraft utan att välta
 • alla gravstenar mellan 30 cm och 150 cm ska ha minst två dubbar
 • gravstenar över 150 cm måste bedömas individuellt
 • alltid vara minst två personer vid kontroll av dubb
 • gravstenar ska kontrolleras vart femte år
 • Berörd gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen.

Ny instruktion

Uppdatering av instruktionen för gravstenssäkerhet och montering har utarbetats av GCG (Centrala Gravvårdskommitten) och blev klar i början av 2019 och kan laddas ner här. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna