Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen ska fungera som pastoratets viktigaste styrdokument, innehåller analyser av den närmiljö Huskvarna och Hakarps församlingar befinner sig i och visar på hur det spelar roll för de verksamheter som bedrivs - ett levande dokument som berättar hur vi vill vara kyrka idag på vår ort, en kyrka på väg in i framtiden.

Kyrkoordningen

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska varje församling ha en församlingsinstruktion och de församlingar som ingår i ett pastorat ha en gemensam sådan. Arbetet med församlingsinstruktionen sker i samverkan mellan kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde och domkapitel. Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.  

Ses över vart fjärde år  

När församlingsinstruktionen utfärdats av domkapitlet är den bindande för pastoratet.

Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell.  

Gemensam församlingsinstruktion  

Den 1 januari 2014 bildade Huskvarna- och Hakarps församlingar Huskvarna pastorat. Orsaken var Svenska kyrkans beslut om en ny organisationsstruktur. Efter denna förändring påbörjades arbetet med att arbeta fram en ny gemensam församlingsinstruktion för hela pastoratet.  

Innehåll  

Innehållet i församlingsinstruktionen regleras dels i kyrkoordningen men också i en stuktur framtagen av Växjö stift och innehåller följande delar: Omvärlds- och barnkonsekvensanalys, Bestämmelser som domkapitlet beslutar om, Ansvarsfördelning, Pastoralt program för de fyra perspektiven i den grundläggande uppgiften, och Övriga områden av vikt.

I omvärlds- och barnkonsekvensanalysen analyseras det närområde Huskvarna pastorat verkar i, med hänsyn särskilt taget till barn och ungdomar. Pastoratet inrymmer flera olika bostadsområden, med olika struktur och behöver anpassa verksamheterna efter detta.  

Det finns vissa bestämmelser som domkapitlet beslutar om och som påverkar det arbete vi bedriver i församlingarna. Till exempel finns det bestämt att församlingar med mer än 1300 kyrkotillhöriga ska fira huvudgudstjänst varje söndag och helgdag. Detta innebär att våra församlingar firar huvudgudsjänst varje söndag. Det finns också bestämmelser kring hur många musiker det ska finnas i församlingar.

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingsinstruktionen finns ett program för dessa fyra perspektiv samt en beskrivning av hur ansvaret är fördelat mellan pastoratet och dess båda församlingar.  

Slutligen ges också en genomgång av övriga områden av vikt: dop, konfirmation, kyrkomusikalisk verksamhet, ekumeniskt samarbete och verksamhet på andra språk. Dessa områden påverkar i hög grad hur vi bör bedriva verksamhet idag, och i framtiden.

liten ordlista

Församlingsinstruktion - En församlings eller ett pastorats styrdokument.

Pastorat - En samverkansform där två eller fler församlingar hjälps åt att utföra de grundläggande uppgifterna.

Kyrkoordningen - det grundläggande styrdokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet.

Kyrkoråd - en församlings eller ett pastorats styrelse.

Församlingsråd - ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet i en församling.

Kyrkoherde - Chef för en församling/pastorat

Domkapitel - Har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, i ett stift.

Stift - Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet inom stiftets område.