Meny

Miljödiplomering

Vi arbetar sedan 2014 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och 2016 blev vi godkända och fick diplom för Fas 1 och 2019 fick vi diplom för fas 2.

Den 20 maj 2016 fick vi vårt diplom med följande motivering:

”Huddinge pastorat har visat prov på ett gediget och uthålligt arbete för hållbar utveckling, dels i stora delar av kyrkans liv och verksamhet sedan många år tillbaka och dels i och med den omstart med miljödiplomeringsarbetet som lett fram till det diplom som nu kommer att överräckas till pastoratet. Det var mycket glädjande att ta del av pastoratets välstrukturerade diplomeringsdokumentation, vilken vittnade om en reflekterande hållning, god teologisk förankring samt en medvetenhet om både svårigheter och möjligheter. Diplomeringsbesöket bidrog till att stärka bilden av att Huddinge pastorats hållbarhetsarbete har goda möjligheter att leva vidare och alltmer bli en del av kyrkans regelbundna andning. Vi som diplomerare önskar er Guds rika välsignelse i ert fortsatta arbete."

Söndag 20 januari 2019 var det diplomutdelning i pastoratet.

”För tydlig vilja och ett målmedvetetomställningsarbetet ges detta miljödiolom. Diplomet är en bekräftelse på en väl genomförd andligbearbetningoch etisk revision omfattande viktiga områden för Svenska kyrkans verksamhet och drift. I strävan för en hållbar livsstil och utveckling, andligt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt tilldelas härmed: Svenska kyrkans miljödiplom för fas 2.”

Visioner, policy och mål

Visionen

Den 11/11 2008 tog samfällda kyrkofullmäktige i Huddinge ett beslut om miljödiplomering i samfälligheten. Enligt handlingsplanen som presenterades på sammanträdet var målet att Huddinge kyrkliga samfällighet skulle vara miljödiplomerad hösten 2012. Så blev inte fallet och arbetet fick förnyad kraft 2014. En vision och miljöpolicy beslutades av kyrkorådet 2014-02-25.

Visionen formulerades så här:

Svenska kyrkan i Huddinge skall verka för en andlig, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Kyrkan har ett särskilt ansvar att värna skapelsen. Vi vill vandra i Kristi efterföljd och värna de svaga: Den ordlösa naturen, maktlösa människor och kommande generationer.

Miljöpolicyn

Svenska kyrkan i Huddinge skall arbeta målmedvetet för att minimera användningen av energi och naturresurser och för att miljöanpassa alla delar av sin verksamhet. Vi vill ta vårt ansvar som kyrka och sträva efter att inte förbruka mer än vår beskärda del.

Svenska kyrkan i Huddinge antar utmaningen om förändrad livsstil och hållbar utveckling som detta innebär. Verksamhetens miljöpåverkan skall ses i sin helhet och innefatta alla led; kyrkans liv och verksamhet, förvaltning och ekonomi, skötsel av naturtillgångar och andra egendomar, inköp, transporter och avfallshantering.

Svenska kyrkan i Huddinge ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Samtliga verksamma inom Svenska kyrkan i Huddinge ska vara införstådda med och delaktiga i miljöarbetet. Detta ska ske genom kontinuerlig utbildning, information och inspiration och vara en naturlig del av den kyrkliga verksamheten. Vi vill vara en aktiv part i ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Vi vill sprida goda exempel på medvetet miljöarbete till enskilda och organisationer som kommer i kontakt med Svenska kyrkan i Huddinge och vår verksamhet.

Mål

  •  Vi vill medvetandegöra vår organisation och oss själva som individer om den påverkan vi har på den miljö vi lever i.
  • Vi vill handla efter den kunskap och insikt vi tillägnat oss.
  • Vi vill arbeta för att ständigt göra miljömässiga förbättringar