Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Här publicerar vi valinformation om kyrkovalet 2021

För nomineringsgrupper i Höks pastorat

Utbildningar

Valkansliet har tagit fram en e-utbildning för nomineringsgrupperna. Det är en e-utbildning som beskriver regelverk och viktiga datum för nomineringsgrupperna samt innehåller en skärminspelad manual för Grupp- & kandidatsystemet.

Viktiga datum 2021

 ·         9 mars öppnar Grupp- och kandidatsystemet för registrering av kandidater och valsedelsbeställningar.

·         15 april stänger Grupp- och kandidatsystemet för anmälan av grupper och registrering av kandidater samt beställning av valsedlar.

·         juni – juli valsedelsleveranser

Observera!

Eventuell namnändring av en gruppbeteckning eller ansökan om ny gruppbeteckning skickas skriftligen till stiftsstyrelsen.

Kyrkorådet i Höks pastorat har givit AU i uppdrag att utforma likvärdiga ramar för nomineringsgruppernas annonsering i LT som delas ut till alla hushåll i Laholms kommun på lördagar. AU:s ordförande har varit i kontakt med annonsavdelningen på Laholms Tidning
och kommit överens om följande: Annonsstorlek 83-88 mm, att pastoratet står för kostnaden och att annonsen måste bokas senast på måndag fm., om man vill ha den införd i lördagens gratistidning.

AU bestämde vid sitt sammanträde 2021-02-02 att annonsen bokas via expeditionen för pastoratet enligt mall finns längre ner på sidan.

Information om Kyrkovalet 2021 finns på Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Beställning av valsedlar

Nomineringsgrupperna ska beställa valsedlar senast 15 april 2021.
Hur man går tillväga finns beskrivet på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valsedlar

På denna sida kan man skriva ut en blankett angående intyg om valsedelsbidrag.
Enligt beslut i kyrkorådet får varje nomineringsgrupp beställa 10 000 valsedlar.
Blanketterna fylls i med antalet valsedlar och nomineringsgruppens namn.
Blanketten lämnas in/skickas in till expeditionen för undertecknande av Höks pastorats firmatecknare (kyrkoherden och KR:s ordförande).

Kyrkovalstidning till alla hushåll i pastoratet

Under perioden 20 – 25 augusti kommer en tidning från Verbum om kyrkovalet att delas ut till alla hushåll i Höks pastorat. Syftet med Kyrkovalstidningen är att informera om valet och att locka fler till valurnorna. Tidningen kommer att innehålla praktiska fakta, ge en tydlig bild av hur Svenska kyrkan är organiserad och förklara varför kyrkovalet spelar roll. Här kommer även finnas reportage från olika delar av landet för att ge en bild av Svenska kyrkans breda verksamhet – från sjukhuskyrkan, sorgegrupper och diakonala insatser under coronapandemin, till kulturarvet och arbetet med barn och unga. Omfånget på tidningen är 20 sidor (format 230 mm x 320 mm) där fyra sidor i mitten är vikta för vårt lokala material.

UPPSLAG 1 för lokalt material (2 sidor):

Här finns plats att lyfta fram viktiga delar av pastoratets lokala verksamhet i en eller flera artiklar/faktarutor; samt en faktaruta med lokal valinformation.

UPPSLAG 2 för lokalt material (2 sidor):

Här finns plats att presentera nomineringsgrupperna i sex spalter.

En spalt rymmer cirka 1 500 tecken, som disponeras av respektive nomineringsgrupp – kan göras i punktform, eventuellt i löpande text eller en kombination av båda.

Om det blir fler nomineringsgrupper än sex, måste ytterligare en spalt läggas in på första uppslaget för att fler grupper ska få plats.

Inlämning av material sker till Anders Nylander på expeditionen senast 2021-05-17
på mailadress: anders.nylander@svenskakyrkan.se

Tidsplan

·         17 maj               Deadline för materiallämning till de lokala sidorna.

·         1 jun                 Produktionsstart av våra lokala sidor.

·         24 jun               Deadline för sista godkännande av de lokala sidorna (Anders                Nylander).

·         20–25 aug         Utdelning till alla hushåll.

Verbum tar emot texter i wordformat och bilder/illustrationer i jpg (minst 200 dpi), eps eller tryckanpassad pdf.