Två händer håller om en tredje hand.

Diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling

Diakoni är ett förhållningssätt, ett sätt att leva som utgår från Kristus. En människosyn där alla människors lika värde är det centrala. I allt som sker i kyrkan finns den diakonala aspekten med. När vi möter barn och föräldrar, ungdomar och äldre ska vi vara lyhörda för deras behov och ge dem den omsorg de behöver. Det handlar om att se, lyssna och bekräfta.Och om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och protestera mot övergrepp. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras.

I Sverige kan det handla om arbete med och för dem som på grund av missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom eller ensamhet hamnat bland de utsatta, nödlidande och hemlösa. Alla människor har behov av att bli älskade och bekräftade. Varje människa har ett okränkbart värde. Det är en viktig uppgift för Svenska kyrkans arbete med människor. Det diakonala uppdraget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen, fredsarbete, internationella rättvisefrågor och miljömedvetenhet.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. Hjälp till medmänniskor i andra länder kanaliseras genom kyrkor och organisationer i de olika närområdena via Svenska kyrkans internationella arbete - Hela världen.

En diakon är vigd till tjänst i Svenska kyrkan. Diakonen arbetar bland mycket annat med uppsökande verksamhet och står till tjänst för samtal och rådgivning i andliga och sociala frågor. Diakoner har tystnadsplikt. 

Läs mer, nedan, under samtal och stöd.

Kontakt

Tfn vx. 08-616 88 00

Skicka e-post till Högalids församlings diakoni 

En person lutar huvudet mot ena handen.

Samtal och stöd

Alla behöver vi ibland någon att prata med. Livet skiftar och kan kännas svårt och jobbigt. Familj, släktingar och vänner kan vara ett fint stöd men ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående.