Flytt av gravsatt stoft eller aska

Gravsatt stoft eller aska får inte flyttas, det är huvudregeln enligt begravningslagen. Men tillstånd till flytt får ändå ges om det föreligger särskilda skäl och det är klarlagt var stoftet eller askan ska gravsättas på nytt.

Det är huvudmannen för begravningsverksamheten, Helsingborgs pastorat, som utifrån det regelverk och de rutiner som finns tar ställning till om flyttning tillåts eller inte. Tillstånd ska ges restriktivt.

Att ansöka om flytt av stoft eller aska

Ansökan om att få flytta stoft eller aska skickas skriftligt, med motivering varför flytt önskas genomföras och förklaring om vart stoftet ska föras, till kyrkogårdsförvaltningen. Adressen hittar du här. 

Ifall flytt av stoft eller aska medges är det den som ansökt som ansvarar för de kostnader som uppstår vid en flytt. Det är sökandens ansvar att ombesörja (genom anlitad entreprenör) och bekosta exhumering (att stoften eller askan tas upp ur jorden efter att graven öppnats) samt transport och ny gravsättning på annan plats. Kyrkogårdsförvaltningens bistår med att  öppna den aktuella graven, det vill säga att gräva ner till kista eller urna. 

Den sökande ansvarar även för att se till att rätt tillstånd och handlingar finns redo inför att beslut om flytt ska verkställas.

Att få tillstånd att flytta ett stoft eller en aska betyder inte per automatik att flytten sedan kan genomföras. Det kan finnas praktiska omständigheter som gör det omöjligt att genomföra flytten.