Frågor och svar - begravning och gravrätt

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

 Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

 Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

- Bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen

- Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet.

- Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

- Få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång.

- Återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

 Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:

- Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

- Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

- Före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten.

- Anmäla ny gravrättsinnehavare.

- Anmäla adressändring.

Vad händer med en återlämnad grav?

Efter återlämnandet så sparas gravstenen på plats vid graven i två år och en gul skylt sätts ut där det står att gravplatsen är återlämnad. När de två åren gått så tas antingen gravstenen bort och skickas för att bli krossad eller så blir gravplatsen utsedd till Kulturgrav och då blir den kvar och omhändertagen av förvaltningen.

Hur blir en grav klassad som Kulturgrav?

För att få en grav klassad som kulturgrav behöver det göras en kulturhistorisk inventering där alla gravplatser ses över och klassas ur en kulturhistorisk synvinkel. En sådan inventering genomförs  i samarbete med Dalarnas Museum och Länsstyrelsen i Dalarna. 

Är du intresserad av att veta mer om våra kulturhistoriska inventeringar, kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Hur gör jag när jag ska välja en gravplats åt min anhörige som avlidit?

Det finns några olika alternativ när man ska välja gravplats åt någon som gått bort.

- Ny gravplats. Vill man utse en ny gravplats så kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen för detta. Det är bra om du har funderat innan vilket gravskick du vill ha; kistgrav, urngrav eller askgravplats. Är du osäker så hjälper personalen på kyrkogårdsförvaltningen till att komma fram till ett beslut.

- Redan befintlig familjegrav. Finns det redan en familjegrav där gravsättningen önskas ske så behöver förvaltningen veta detta. Många gånger hjälper begravningsbyrån till med att informera men det kan vara bra att kontakta förvaltningen om osäker finns kring utrymme för fler gravsättningar inom gravplatsen eller om någon annan än den avlidne eller den som beställer gravsättningen är gravrättsinnehavare. 

-Minneslund. För att få gravsätta i minneslund måste anhöriga skriva på ett medgivande för gravsättning i minneslund. Denna blankett finns hos kyrkogårdsförvaltningen eller hos begravningsbyråerna.

-Spridas. Vill man sprida askan efter sin anhörige så ska en ansökan godkännas av länsstyrelsen. Denna ansökan tillsammans med giltig legitimation uppvisas för kyrkogårdspersonalen när man hämtar askan, tid för utlämning bokas hos kyrkogårdsförvaltningen.