Frågor och svar - begravning och gravrätt

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

 Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

 Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

- Bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen

- Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet.

- Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

- Få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång.

- Återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

 Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:

- Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

- Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

- Före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten.

- Anmäla ny gravrättsinnehavare.

- Anmäla adressändring.

Vad händer med en återlämnad grav?

Efter återlämnandet så sparar vi gravstenen på plats vid graven i två år och sätter ut en gul skylt där det står att gravplatsen är återlämnad. När de två åren gått så tar vi antingen bort gravstenen och skickar den att bli krossad eller så blir gravplatsen utsedd till Kulturgrav och då blir den kvar och omhändertagen av förvaltningen.

Hur blir en grav klassad som Kulturgrav?

För att få en grav klassad som kulturgrav behöver det göras en kulturhistorisk inventering där alla gravplatser ses över och klassas ur en kulturhistorisk synvinkel. Vi har eller är på väg att genomföra kulturhistoriska inventeringar i samarbete med Dalarnas Museum och Länsstyrelsen i Dalarna på alla våra kyrkogårdar. När sedan en grav blir återlämnad till förvaltningen kan vi ta över ansvaret och sköta om den för att bevara den kulturhistoriska miljön på kyrkogårdarna.

Är du intresserad av att veta mer om våra kulturhistoriska inventeringar, kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Hur gör jag när jag ska välja en gravplats åt min anhörige som avlidit?

Det finns några olika alternativ när man ska välja gravplats åt någon som gått bort.

- Ny gravplats. Vill man utse en ny gravplats så kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen för detta. Det är bra om man har funderat innan vilket gravskick man vill ha, kistgrav, urngrav eller askgravplats, men är man osäker så hjälper vi till att komma fram till ett beslut.

- Redan befintlig familjegrav. Finns det redan en familjegrav där gravsättningen önskas ske så behöver förvaltningen veta detta. Många gånger hjälper begravningsbyrån till med att informera förvaltningen men det kan vara bra att kontakta oss ifall man är osäker på om det finns utrymme kvar för fler gravsättningar inom gravplatsen eller om någon annan än den avlidne eller den som beställer gravsättningen är gravrättsinnehavare. 

-Minneslund. För att få gravsätta i minneslund måste anhöriga skriva på ett medgivande för gravsättning i minneslund. Denna blankett finns hos kyrkogårdsförvaltningen eller hos begravningsbyråerna.

-Spridas. Vill man sprida askan efter sin anhörige så ska en ansökan godkännas av länsstyrelsen. Denna ansökan tillsammans med giltig legitimation uppvisas för kyrkogårdspersonalen när man hämtar askan, tid för utlämning bokas hos kyrkogårdsförvaltningen.