Föreskrifter Minneslund

Föreskrifter Minneslund

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte.

Nedgrävning av askan utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga.

Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material.

 Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna.

Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas.

Vissna blommor och rester av ljus tas bort genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.