Foto: Hans Asp

Församlingar nomineras för sitt arbete med barn och unga

För att uppmuntra församlingarnas arbete med lärande och undervisning har kyrkomötet instiftat ett pris som delas ut vartannat år. Inför årets prisutdelning har stiftsstyrelsen i Härnösands stift nominerat tre församlingar, för gedigna insatser som väl uppfyller prisets kriterier.

Församlingarna har nominerats till Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris för arbete som berör med barn och unga.

Sundsvalls församling

Församlingen har i cirka 15 år arbetat med sång och musik enligt Bunnemetoden. Metoden syftar till att tillgängliggöra musik för till exempel människor med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Musiken är ett redskap för individuell utveckling, och det musikaliska blir motivationshöjare.

Metoden är utvecklad av musikpedagogen Sten Bunne, och utgår från att alla kan delta utan tidigare musikerfarenhet. Särskilda instrument används, anpassade för att just alla ska kunna använda dem.

Monika Turesson, Malin Nygren och Marie Bergman arbetar regelbundet med två grupper, med sång och musik i fokus. Grupperna, bestående av unga och unga vuxna, träffas måndag respektive torsdag, för att sjunga och spela
tillsammans. Grupperna är uppdelade utifrån funktionsnedsättning, en mer rörlig
grupp och en mer stillasittande grupp.

Bunnegrupperna deltar i gudstjänst, och bidrar med till exempel med sjungen predikan. Man har också en årlig samverkan med Kulturbolaget i Sundsvall, i samband med luciafirande i GA-kyrkan, ett välbesökt arrangemang då alla är välkomna att sjunga med.

Östersunds församling

Församlingen erbjuder förskolor, förskoleklasser och grundskolorna att använda Svenska kyrkan som resurs i skolarbetet, på ett konkret sätt som utformats i ett program i samklang med läroplanen. Församlingen vill att skolorna ska se kyrkan som en resurs in i undervisningen, inte bara inom religionsundervisningen utan också inom flera andra ämnen, samt för samtals- och krisstöd. 

Syftet med skolprogrammet beskrivs enkelt och tydligt. Man har på ett mycket bra sätt lyckats fånga motivet och ge inspiration till varför och hur kyrkan och skolan kan samverka kring undervisning för barns bästa. Man har tydligt beskrivit olika möjligheter till mötesplatser mellan kyrka och skola, inte bara i kyrkan eller skolan utan också på annan plats i församlingen.

Med det tydliga erbjudande som skolprogrammet beskriver – även med tydliga kopplingar till läroplanen för respektive årskurs – så sänks trösklarna för
kontakt med kyrkan, och skolpersonal kan känna sig trygg med att man från kyrkans sida håller sig till den icke konfessionella undervisning som läroplanen förespråkar.

Frösö, Sunne, Norderö församling

Församlingens natur- och meditationstig tillgängliggör frälsarkransen för alla åldrar, i samklang med skapelsen.

Pärlstigen som inspirerats av Martin Lönnesbos armband är belägen vid Sunne kyrka. Längs stigen finns armbandets pärlor i stor form, tillverkade av granit. Några av de så kallade tystnadspärlorna är utspridda och de övriga pärlorna finner man vid stigens mitt i Pelarsalen, där det också står ett altare i skiffer.

Pärlstigen är cirka 1,5 kilometer lång och till stor del framkomlig för rörelsehindrade. Platsen är öppen för alla som vill göra en naturskön utflykt
och kanske kombinera vandringen med att också blicka inåt. Till stigen finns meditationsguider i olika varianter. Dessa har utarbetats för att passa olika åldrar och preferenser.

Härnösands stifts egendomsnämnd, som upplåtit marken, och Frösö Sunne Norderö församling har samverkat kring utformningen av stigen, som församlingen har fortsatt ansvar för. Platsen för stigen är väl vald, i anslutning till församlingens område för friluftsläger för barn och unga. Frälsarkransen blir därmed en naturlig del av barns och ungas lek och fritid och gör andlig fördjupning lättillgängligt. Området har tillgängliggjorts med gångvägar, vindskydd och stänger.

Svenska kyrkans lärande och undervisningspris delas ut vartannat år till en eller två pristagare och prissumman är totalt 50 000 kronor. Det är kyrkostyrelsen som slutligen tar beslut om vilka som ska få priset, efter förslag från en beredningsgrupp bestående av sex personer där minst en är under 30 år.

Läs här om vilka kriterier som gäller för priset.

Bildtext: Pärlstigen i Sunne är en av tre insater som stiftsstyrelsen lyfter fram för kyrkostyrelsens lärande- och undervisningspris. Foto: Hans Asp