Försoningsarbetet: Åtaganden ska omsättas i handling

Vid årets gemensamma överläggning mellan stiftsstyrelsen och egendomsnämnden var temat det fortsatta arbetet för försoning med det samiska folket. Överläggningen är ett led i Härnösands stifts arbete med att omsätta de åtaganden som gjorts gentemot samerna i handling.

Överläggningarna inleddes med en genomgång av Svensk kyrkans väg till att framföra en ursäkt för de oförrätter som genom historien begåtts mot det samiska folket. På programmet fanns sedan ämnen som minoritetsfrågor, juridiska frågor och försoningsteologi.

Flera experter medverkade och bland annat belyste de samers rätt till sin kultur enligt svensk och internationell rätt samt utredningen om ny renskötsellag. 
–  Det är viktigt att vi får en allsidig belysning av denna fråga som är så komplicerad och mångbottnad, om vi ska kunna verka för ett trovärdigt försoningsarbete, vilket vi verkligen önskar och vill säger, biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Hösten 2021 framförde ärkebiskop Antje Jackelén under högtidliga former Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket. Med ursäkten följer, enligt kyrkostyrelsens beslut, åtta åtaganden som utgångspunkt för det fortsatta samiska arbetet i Svenska kyrkan.

Just nu omsätts dessa åtagande i en omfattande handlingsplan som väntas bli klar inom kort. Det är ett arbete som görs i dialog mellan Svenska kyrkans nationella nivå, stiften och samiska företrädare.
–Handlingsplanen är för mig den viktigaste delen av vår ursäkt. Om ursäkten ska kunna betraktas så sann och ärlig att det samiska folket kan ta emot den, måste vi i Svenska kyrkan inse att det är den praktiska följden i handling som utgör den egentliga ursäkten, vilket även berör markfrågan, säger biskop Eva Nordung Byström.

Kajsa Åslin
2022-06-17

Bildtext: Vid en historisk gudstjänst i Uppsala domkyrka den 24 november förra året framfördes Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket. Foto: Magnus Aronsson/IKON

Åtta åtaganden för fortsatt arbete för försoning

Dessa åtaganden kommer att vara utgångspunkt för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan de kommande tio åren:

  • Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.
  • Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.
  • Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.
  • Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.
  • Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.
  • Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.
  • Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

Insatserna kommer att preciseras i en handlingsplan. Kyrkostyrelsen har avsatt 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel under 2022-2031, för att handlingsplanen ska verkställas.