30 år av försoning

Försoningsarbetet mellan Svenska kyrkan och det samiska folket inleddes i början av 1990-talet. Viktiga steg på vägen är bildandet av Samiska rådet i Svenska kyrkan 1996 och beslutet 2012 att uppdra till forskningen att undersöka kyrkans roll i förtrycket av samerna.

Svenska kyrkan var en aktiv part i det historiska förtrycket av det samiska folket. Bland annat var Svenska kyrkan, som huvudman för skolväsendet, ansvarig för nomadskolorna som delade upp samiska barn, skilde dem från föräldrarna under hela terminer och förbjöd barnen att tala sitt modersmål. Kyrkans företrädare deltog bland annat också i förvanskningen av samiska namn, i skändningen av samers gravar i den rasbiologiska forskningens tjänst och mycket långt tillbaka i tiden övertogs mark under oklara former.

  • Runt 1990 påbörjades ett försoningsarbete mellan Svenska kyrkan och det samiska folket. Det resulterade bland annat i att Samiska rådet i Svenska kyrkan bildades 1996, direkt underställt kyrkostyrelsen. Rådet har till uppgift att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet, och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv. Rådet samordnar arbetet med översättningar av psalmbok, bibel, och andra kyrkliga böcker på de samiska språken.
  • I mars 2001 ägde den första försoningsgudstjänsten rum, det var på sydsamiskt område i Undersåkers kyrka i Jämtland. Den symboliskt laddade gudstjänsten leddes av Härnösands stifts dåvarande biskop Karl-Johan Tyrberg som också varit aktiv i att främja det sydsamiska kyrkolivet i stiftet.
  • Hösten 2011 gjorde försoningsprocessen mellan Svenska Kyrkan och det samiska folket en nystart efter en konferens om samiskt kyrkoliv, Ságastallamat i Kiruna, då samiska företrädare inom Svenska kyrkan uttryckte behov av fördjupad kunskap och forskning.
  • Våren 2012 fattade kyrkostyrelsen beslut om två projekt med syfte att dokumentera och synliggöra kyrkans roll i förtrycket som utövats mot samerna. Resultatet presenterades 2016 i form av två böcker:
    - Boken om nomadskolorna ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka” (Verbum 2016). 
    - Vitboken ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”, en vetenskaplig antologi i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.
  • I juni 2021 beslutade kyrkostyrelsen att en officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket. Samtidigt togs beslut att avsätta 40 miljoner kronor för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan under perioden 2022-2031.


Bildtext: Samiska rådet i Svenska kyrkan består av sju ledamöter som utses av kyrkostyrelsen. Sedan 2018 är Ingrid Inga från Jokmokk (tvåa från vänster på bilden) ordförande i rådet. Foto: Magnus Aronsson