Foto: Gustaf Hellsing

Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna

”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Redigerad bild av kyrka i vinterskrud.
Foto: Artos förlag

Vitboken som vetenskaplig antologi

Vitboken som antologi består av två band med 35 artiklar av olika skribenter. Sammanlagt innehåller den cirka 1 200 sidor. Varje kapitel innehåller översättningar till flera samiska språk. Daniel Lindmark har varit projektledare och Olle Sundström har verkat som projektets sekreterare.

Ladda hem den vetenskapliga antologin

Ladda ned Vitboken "De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” och dess båda band i sin helhet eller ladda ned enskilda kapitel med olika teman här.

Band 1 - De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna (pdf, 518 sidor)
Innehåller förord och presentation av projektet och antologin samt temana I. Perspektiv på försoning och II. Mission och skola. Läs mer om vilka kapitel som ingår nedan.

Band 2 - De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna (pdf 620 sidor)
Innehåller temana III. Kyrkan och samiska kulturella uttryck, IV. Samerna och kyrkan som myndighet och V. Kyrka och samer utanför Sverige samt avslutningen, reflektioner över vem som bär ansvar.

Ladda ned enskilda kapitel

Förord ärkebiskop Antje Jackelén (pdf, 8 sidor)

Inledning

1. Daniel Lindmark & Olle Sundström Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt Presentation av projektet och antologin (pdf, 19 sidor)

I. Perspektiv på försoning

2. Karl-Johan Tyrberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012 (pdf, 36 sidor)    

3. Carola Nordbäck ”En försoningens väg i Jesu namn” Perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete (pdf, 44 sidor)

4. David Sjögren Att göra upp med det förflutna Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker... (pdf, 40 sidor)

5. Gunlög Fur Att sona det förflutna (pdf, 38 sidor)  

6. Anna-Lill Drugge Forskningsetik och urfolksforskning (pdf, 28 sidor

II. Mission och skola 

7. Bo Lundmark Medeltida vittnesbörd om samerna och den katolska kyrkan (pdf, 20 sidor)

8. Gunlög Fur Kolonisation och kulturmöten under 1600- och 1700-talen (pdf, 41 sidor)

9. Siv Rasmussen Samiske prester i den svenske kirka i tidlig nytid (pdf, 32 sidor)

10. Håkan Rydving Samisk kyrkohistoria En kort översikt med fokus på kvinnor som aktörer* (pdf, 25 sidor)

11. Daniel Lindmark Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner på 1600- och 1700-talen (pdf, 29 sidor)

12. Sölve Anderzén Kyrkans undervisning i Lappmarken under 1800-talet En ständigt pågående process... (pdf, 32 sidor)

13. Björn Norlin & David Sjögren Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900 (pdf, 36 sidor)

14. Johan Hansson Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola (pdf, 29 sidor)

15. Lars Elenius Stiftsledningen och minoritetspolitiken (pdf, 50 sidor)

III.  Kyrkan och samiska kulturella uttryck

16. Olle Sundström Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning En historisk översikt (pdf, 58 sidor)

17. Louise Bäckman Vearalden Olmai – Världens Man – Frey eller Kristus? (pdf, 40 sidor)

18. Anna Westman Kuhmunen Bassebájke Heliga platser i landskapet (pdf, 27 sidor)

19. Rolf Christoffersson Svenska kyrkan och samiska trummor (pdf, 24 sidor)

20. Hans Mebius Den återupprättade nåjden* (pdf, 30 sidor)

21.Krister Stoor Svenska kyrkan och jojken (pdf, 24 sidor)

22. Olavi Korhonen Samiskan under fyra sekel i Svenska kyrkans arbete (pdf, 61 sidor)

23. Märit Frändén Svenska kyrkan och det samiska namnskicket Övergripande perspektiv (pdf, 14 sidor)

24. Johannes Marainen Svenska kyrkan och det samiska namnskicket Reflektioner... (pdf, 10 sidor)

IV.  Samerna och kyrkan som myndighet

25. Gudrun Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet (pdf, 32 sidor)

26. Lars Thomasson Lappförsamlingarna i Jämtland-Härjedalen 1746–1941 Gemenskap eller segregering? (pdf, 30 sidor)

27. Lena Karlsson & Marianne Liliequist Fattigauktioner och samiska ålderdomshem (pdf, 30 sidor)

28. Per Axelsson Kyrkan, folkbokföringen och samerna (pdf, 28 sidor)

29. Erik-Oscar Oscarsson Rastänkande och särskiljande av samer* (pdf, 17 sidor)

30. Maja Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin (pdf, 32 sidor)

31. Carl-Gösta Ojala Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor (pdf, 36 sidor)

V. Kyrka och samer utanför Sverige

32. Bo Lundmark Samerna och frikyrkosamfunden i Sverige Lundmark (pdf, 22 sidor)

33. Roald E. Kristiansen Den norske kirken og det samiske* (reviderat kapitel, pdf, 31 sidor)

34. Veli-Pekka Lehtola Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland (pdf, 34 sidor)

Avslutning

35. Daniel Lindmark & Olle Sundström Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot samerna i historien? Några avslutande reflektioner (pdf, 15 sidor)

Ritad bild av en kyrka och två kåtor som det kommer rök ur.
Omslagsbild till Samerna och Svenska kyrkan Foto: »Vinden«, broderi, © Britta Marakatt-Labba / Bildupphovsrätt 2017, foto: Hans-Olof Utsi

Vitboken i populärvetenskaplig version

Vitbokens resultat har även publicerats i en populärvetenskaplig version, Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete, på Gidlunds förlag. Boken sammanfattar resultaten och erbjuder redskap för att arbeta i framtida samtal. Tre kapitel erbjuder olika perspektiv på försoning. Det här är den avslutande publikationen i projektet.

BESTÄLL ELLER LADDA hem den populärvetenskapliga versionen

Ladda hem enskilda kapitel

Förord (pdf, 12 sidor)

Introduktion (pdf, 5 sidor)

Författare och redaktörer (pdf, 4 sidor)

1. Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelse (pdf, 5 sidor)

2. Kyrkan, missionen och skolan (pdf, 14 sidor)

3. Kyrkan och samiska kulturella uttryck (pdf, 13 sidor)

4. Samerna och kyrkan som myndighet (pdf, 17 sidor)

5. Kyrka och samer utanför Svenska kyrkan (pdf, 8 sidor)

6. Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin (pdf, 8 sidor)

7. Erkänd historia och förnyade relationer: Perspektiv på försoningsarbetet mellan kyrkan och samerna (pdf, 30 sidor)

8. Den nedbrutna skiljemuren (pdf, 25 sidor)

9. Vägar framåt: Från kolonisering till försoning (pdf, 30 sidor)

Noter (pdf, 16 sidor)

Referenser (pdf, 12 sidor)

 

 

Mer om Vitboken

Vitboken ges ut på Artos förlag och har producerats i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Under åren 2012-2016 delfinansierade Svenska kyrkan vitboksprojektet.

Vitboken bekräftar kränkningarnas konsekvenser

– Vitboken synliggör och bekräftar samernas historia och kränkningarnas konsekvenser, något som många inte känner till idag. Det är viktigt att kyrkans beslutsfattare och medarbetare – och allmänheten – får ta del av dessa samiska erfarenheter, säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

– För att kunna bygga upp relationen med det samiska folket måste kyrka och stat ta ansvar och återställa det som blivit fel. Det här kan vara en bra början.

VITBOKEN EN STARTPUNKT

Vitboksantologin gör inte anspråk på att säga sista ordet i frågan, och ska inte uppfattas som en slutpunkt utan snarare som en startpunkt, betonar Kaisa Syrjänen Schaal, chef för enheten för flerspråkighet vid kyrkokansliet i Uppsala.

När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud.

Ärkebiskop Antje Jackelén

– Vår förhoppning är att den bild av historien som presenteras i vitboken ska inspirera till ny forskning, som med tiden kan leda till en allt mer heltäckande och detaljerad bild. Den kunskap som artiklarna förmedlar bör dock kunna vara tillräcklig som underlag för fortsatta steg i en försoningsprocess och den dialog som är nödvändig för att kunna gå vidare, säger hon. 

VIKTIGT GÖRA UPP MED KYRKANS HISTORIA AV KOLONIALISM

I sitt förord i vitboken betonar ärkebiskop Antje Jackelén hur viktig boken är för att göra upp med kyrkans historia av kolonialism, och som mobilisering av viljan att bygga ömsesidiga, respektfulla och rättvisa relationer. Svenska kyrkan vill och måste ta ett fortsatt ansvar för att detta ska ske på ett varaktigt sätt, konstaterar hon. 

… för att kyrkor ska vara de trygga och heliga rum vi vill att de ska vara måste vi också våga vidröra det som gör ont. Under en lång tid kunde eller ville vi inte förstå, se och höra de samiska historierna och minnena av det förflutna. Det gör ont att ta in att kyrkan inte agerat gott utan har bidragit till och legitimerat förtryck och på det viset vållat lidande. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud. skriver ärkebiskopen i förordet.   

Fler kommentarer till Vitboken

SÅ KOM VITBOKEN TILL 

Under en konferens om samiskt kyrkoliv, Ságastallamat, i Kiruna hösten 2011, uppmanade samiska företrädare inom Svenska kyrkan dess kyrkliga ledare att ta ansvar för oförrätter och kränkningar som kyrkan gjort sig skyldig till mot den samiska befolkningen. 

Vitboken är framtagen av Umeå universitet och Svenska kyrkan har stött forskningen ekonomiskt så att den kunde bli av.