Allmän FAQ om valet 2017

Svenska Kyrkan har sammanställt de vanligaste frågorna om kyrkovalet. Här kan du så vill veta mer få del av dessa. (med teckenspråkig sammanfattning)

På teckenspråk

Teckenspråkig översättning av informationen på själva röstkortet inför Kyrkoval 2017. Röstkortet ingår i den försändelse som når alla medlemmar i Svenska kyrkan över 16 år omkring den 30 augusti.

(källa: Svenska kyrkan)

FAQ om kyrkovalet 2017

När är kyrkovalet?

Vad väljer jag till?

Är jag röstberättigad?

Kan jag kandidera?

Vad röstar jag på?

När kommer röstkorten?

Hur gör jag för att rösta?

Är det möjligt att personrösta?

Vem är valbar för förtroendeuppdrag

Vilka valbarhetshinder finns?

Vem är valbar till valnämnden?

Vem kan vara valförrättare/röstmottagare?

När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Är jag röstberättigad?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.

Kan jag kandidera?

Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs att du (kandidaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller dock att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd, vilket exempelvis betyder att om du bor i Visby stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift. Du som kandiderar ska också finnas med på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Vissa anställda i Svenska kyrkan kan inte heller väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande befattningar. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val. 

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?

Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlings-expeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda. När presenteras valresultatet? När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Vem är valbar för förtroendeuppdrag?

För att vara valbar för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan ska en person tillhöra Svenska kyrkan, fylla 18 år senast på valdagen och vara döpt eller tidigare ha varit förtroendevald. Dessutom ska man vara kyrkobokförd

1) i en viss församling för val till församlingen

2) i en församling inom ett visst pastorat vid val till pastoratet eller

3) i en församling inom ett visst stift vid val till stiftet.

Vilka valbarhetshinder finns?

Det finns valbarhetshinder kopplade till anställning som innebär att en person som är anställd med en ledande ställning bland de anställda inte är valbar inom en församling om anställningen är i församlingen, i ett pastorat om anställningen är i pastoratet, i ett stift om anställningen är på ett stift eller till kyrkomötet om anställningen är på nationell nivå. Vid val till kyrkomötet är valbarheten dessutom inskränkt till valkretsen vilket innebär att endast de som är kyrkobokförda inom ett visst stift kan ställa upp som kandidater från det stiftet.

Vem är valbar till valnämnden?

För valnämnden gäller samma valbarhetsbestämmelser som övriga förtroendevalda, se ovan. Valnämnden utses av kyrkofullmäktige.
Vem kan vara valförrättare/röstmottagare? Det finns inga formella krav för att kunna utnämnas till valförrättare respektive röstmottagare. Det är valnämnden som beslutar vilka som ska tjänstgöra i vallokaler respektive röstningslokaler.

Vem kan vara valförrättare/röstmottagare?

Det finns inga formella krav för att kunna utnämnas till valförrättare respektive röstmottagare. Det är valnämnden som beslutar vilka som ska tjänstgöra i vallokaler respektive röstningslokaler.

(källa: Svenska kyrkan)