Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Det är en högtidlig stund för tankar, minnen och avsked.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST
Vid begravningen överlämnar vi den som dött i Guds händer, lyser frid och får möjlighet till ett avskedstagande i ett vidare sammanhang än det privata. För de flesta är möjligheten till ett avsked något betydelsefullt och viktigt. Vi får även ett tillfälle att stanna upp och fundera över vad den döde betytt för oss och minnas. En begravning kan utformas på många olika sätt men om man väljer en begravning i Svenska kyrkan så följer den en viss ordning och det är vissa saker som måste vara med.

I Sverige är det vanligast att man vid ett dödsfall vänder sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska vid en begravning. Men man kan självfallet göra mycket själv om man så vill. Till exempel kan man vara med och bära kistan och dekorera den med blommor.

Vår begravningsdag är normalt fredag. Förmiddagstiden för begravning är kl 11.00,  då man kan ha både kremations- och jordbegravningar. Eftermiddagstiden för begravning är kl 14.00, då kan man endast ha kremationsbegravning. Begravningsgudstjänsten är offentlig och öppen för alla att deltaga i.

Före begravningen brukar prästen och de närmast anhöriga träffas för ett samtal som förbereder begravningen.

Tacksägelse i kyrkan
I samband med begravningen sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan.

 

PLANERA BEGRAVNINGEN
Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter.

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

Vad får jag som anhörig göra själv vid begravning
 
Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift (kyrkoskatten). Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

- präst från Svenska kyrkan
- begravningsgudstjänst
- församlingskyrka eller kapell
- kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
- processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i      graven.

Begravningsavgift 
En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun. På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgiften samt har ingen rätt till begravningsgudstjänst med präst, musiker samt vaktmästare.
Läs mer på Skatteverket

KONTAKT MED PRÄSTEN
Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Församlingens expeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer.