Foto: iStock Getty images

Begravningsgudstjänst

Livet är en gåva av Gud. Samtidigt är livet bräckligt och skört. En dag orkar kroppen inte längre och hjärtat slutar att slå. Många gånger känns det som om livet är alldeles för kort. Men Bibeln talar om att Gud skänker evigt liv, att Gud är den som aldrig överger oss i liv eller död, att kärleken är starkare än döden och att Jesus öppnat en väg genom döden till nytt liv.

Efter dödsfallet
Dödsboet (de närmast anhöriga) har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter.
Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta ett par dagar efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan
Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans.
Det är viktigt att ta farväl vid livets slutliga avsked - döden.  Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Kontakt med prästen
Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen.  Pastorsexpeditionen (tel 0642-44 100) kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer
Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Den avlidnes önskemål
Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens.

Häggenås kyrkas bårtäcke

Vem får begravas i Svenska kyrkan?
Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkans ordning, d.v.s. med en begravningsceremoni i Svenska kyrkan. När någon inte tillhörde Svenska kyrkan vid dödsfallet är utgångspunkten att den avlidne inte önskade att begravas i Svenska kyrkans ordning.

Transport
Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Bårtäcke
Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Församlingen har bårtäcke till utlåning. Det beställs i samband med beställning av begravningsgudstjänsten. Läs mer här

Minnesstund
I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.
Minnesstund kan hållas i församlingens lokaler. Detta kan ske i egen regi eller med hjälp av en cateringfirma och beställs via egen kontakt eller genom begravningsbyrån. Läs mer här om lokalerna

Vad kostar en begravning?
För den som vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan täcks kostnaderna för begravningsgudstjänsten av kyrkoavgiften. Detta gäller oavsett om begravningen äger rum i den egna församlingen eller i en annan församling. Om någon icke tillhörig önskar begravningsceremoni i Svenska kyrkan får församlingen ta ut en ekonomisk avgift.

Alla betalar en begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften går till kostnaderna för begravningsverksamheten. Enligt beslut av riksdagen ska Svenska kyrkan ansvara för att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla svenskar, oavsett religiös övertygelse.
I begravningsavgiften ingår:
• gravplats eller motsvarande som upplåts på 25 år
• gravsättning
• vissa transporter
• kremering
• lokal för förvaring och visning av stoftet
• lokal för en begravningsceremoni (utan religiösa symboler)
Den sistnämnda lokalen ska tillhandahållas då begravningsverksamheten gäller alla människor oavsett trostillhörighet.

Kostnader för kista, svepning, hjälp från begravningsbyrå, annonsering och begravningskaffe uppstår alltid vid en begravning.

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans hemsida.