Behandling av personuppgifter för medlemmar i Svenska kyrkan

För att Hägerstens församling ska kunna bedriva verksamheter behöver både vi och kyrkokansliet centralt behandla vissa personuppgifter för våra medlemmar.

Hägerstens församling erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och vi firar gudstjänster, mässor och andakter. Vi ordnar också aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, öppet hus, samtalsgrupper, retreater med mera. För att församlingen ska kunna erbjuda detta till våra medlemmar måste både vi och kyrkokansliet centralt behandla vissa personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar hägerstens församling?

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar; dop, konfirmation, vigsel, begravningar och gravsättningar.
För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.
I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet.
Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar.

Laglig grund

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593.
I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du har upphört att vara medlem.

  • Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet
  • Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen
  • Vi behandlar temporärt lagrade under sex veckor från det att informationen inhämtades
  • Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen
  • Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 

Det har med Svenska kyrkans offentlighetsprincip att göra.

Mottagare

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.
Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.
Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan vidare komma att överföras till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar varav några ligger i tredje land.

Varifrån kommer uppgifterna

Inför kyrkliga handlingar hämtas personnummer direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.