Begravning

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har avlidit åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar.

Församlingens bårtäcke lånas ut till de som önskar.

När någon har dött bör man så långt det är möjligt följa hans eller hennes önskan om begravningens utformning. De anhöriga har också vissa möjligheter att påverka begravningsgudstjänsten inom ramarna för vad kyrkohandboken tillåter. När någon som tillhörde Svenska kyrkan har avlidit och inte har en anhörig som ordnar med begravningen bör om möjligt församlingens kyrkoherde verka för att begravningen sker enligt Svenska kyrkans ordning, om inte särskilda skäl talar mot detta.

 

Dödsboet har rätt till begravningsgudstjänst i den församling som den avlidne tillhörde, om inte synnerliga skäl hindrar det. Någon avgift får inte tas ut. I det fall begravning sker i annan församling än där den döde var folkbokförd betalar dödsboet inte heller någon avgift för begravningsgudstjänsten, men den församling som den avlidne tillhörde betalar en ersättning (sk. clearing) för detta. Kyrkostyrelsen fastställer beloppets storlek.

En begravningsgudstjänst får även hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnes önskemål. Grundinställningen är att den enskildes beslut ska respekteras. Beslutet om att hålla begravningsgudstjänst för den som inte tillhörde Svenska kyrkan fattas av kyrkoherden, som även får uppdra åt någon annan präst i församlingen att besluta. I sådana fall tas en avgift ut.

För att boka begravning i Gustaf Vasa församling kontakta Magnus åkerberg, kyrkoskrivare på församlingsexpeditionen.

Columbariet

Under Gustaf Vasa kyrka ligger ett columbarium, ett av norra Europas största. Där finns möjlighet till ceremoni i Lillkyrkan som ligger i anslutning till gravplatsen på nedre planet.