Vänstiftet EKBO i och kring Berlin

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) - ett av våra vänstift.

Bakgrunden till vänstiftskontakten

Samarbetet mellan Göteborgs stift och den lutherska kyrkan i det dåvarande DDR har sin bakgrund i ett antal individuella kontakter mellan enskilda personer, körer och församlingar de senaste 40 åren. Mot slutet av 80-talet ledde dessa kontakter till etablerandet av ett formellt vänstiftsavtal med Evangelische Kirche in Berlin Brandenburg 1990 (som då var på väg att administrativt förenas med kyrkan i Västberlin).

Syftet är att att dela ett gemensamt liv i uppdrag och i tjänst, att be för och med varandra och utbyta erfarenheter och kunskap. Flera församlingar i Göteborgs stift har utvecklat kontakter med församlingar i vänstiftet. Under relaterade dokument finns en översikt av kontakterna sedan 1990 (på tyska). I oktober 2014 undertecknades ett förnyat avtal mellan Göteborgs stift och EKBO som löper på sex år.

Efter pandemin upptogs samtal om uppdateringar. Några ömsesidiga besöksresor har också genomförts, och en tanke är att några av dessa deltagare och ytterligare några från olika delar av stiftet skall ingå en referensgrupp för vänstiftsrelationen. En sådan finns redan för relationen till Östra stiftet i södra Afrika.

Vänstiftsarbete och vänförsamlingar

Vänstiftsarbetet består särskilt av att be för varandra och i att skapa mötesplatser för att utbyta erfarenheter av vad det innebär att vara i olika kontexter och med olika förutsättningar. En söndag om året kan anges till att betona vänstiftsrelationen, men det är bra att regelbundet lägga in vänstiftet i församlingens allmänna förbön. I domkyrkan ber vi för våra vänstift varje tisdag under stiftsmässan vid lunchtid.

Det finns etablerade vänförsamlingsrelationer med vänstiftet i södra Afrika, men ännu inga med EKBO. Förhoppningen är att pastorat skall inspireras till att bygga relationer.

Vart sjätte år behöver avtalet på stiftsnivå förnyas och det är lämpligt att även pastoraten har regelbundna uppdateringar av lokala avtal, och vid pastoratsregleringar.

Kontakt med vänstiftet

Församlingar som önskar besöka eller få kontakt med församlingar i vårt vänstift kontaktar kontaktperson nedan. Under relaterade länkar finns just nu bara en länk till den svenska Victoriaförsamlingen som ligger i Berlin, men vi hoppas så småningom komplettera med lägergårdar, gästhem och arbete som drivs av vänstiftet.

Om Berlin-Brandenburg

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz leds sedan november 2019 av biskop Christian Stäblein och med domprosten Christina-Maria Bammel som ställföreträdare. På EKBO’s hemsida kan man på tyska läsa vidare. EKBO har även en veckotidning, Die Kirche. 2004 fick EKBO sin nuvarande omfattning genom sammanslagning av Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz och Evangelische Kirche in Berlin Brandenburg.

Kyrkan består av tre administrativa områden, Sprengel, (motsvarande stift på svenska): Sprengel Berlin, Sprengel Potsdam och Sprengel Görlitz. Varje Sprengel leds av en Generalsuperintendent och består av en rad kontrakt (Kirchenkreise), som leds av en Superintendent. Varje kontrakt består i sin tur av en rad församlingar. På den här länken kan man genom Sprengel och Kirchenkreise hitta till dessa.

EKD - en sammanslutning av 20 kyrkor

EKBO är en del av federationen Evangelischen Kirche in Deutschland – EKD. Denna är en sammanslutning av 20 regionala kyrkor med luthersk, reformert och unierad bakgrund. De tyska protestantiska kyrkornas struktur bygger på federalistiska principer på alla nivåer. Varje lokal församling är ansvarig för det kristna livet inom sitt område och varje regional kyrka har sin egen speciella karaktäristik och bibehåller sitt självbestämmande. EKD utför de uppgifter som som man blivit ålagd, utan att på något sätt frånta kyrkorna deras autonomi. EKD har följande styrorgan, som samtliga är organiserade och valda på demokratiskt sätt: synoden, rådet och kyrkokonferensen. Dessa är ansvariga för att utföra de uppgifter som de åläggs in EKD’s konstitution. Svenska kyrkan har sedan 2003 ett avtal med EKD. 

Relaterade länkar

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin.