Public 360

Genom GADD projektet har ett gemensamt arbetssätt tagits fram för hela Svenska kyrkan. En del av detta är användningen av ärendehanteringssystemet Public 360 -en digital miljö som vill underlätta och kvalitetssäkra handläggning av ärenden.

Församlingar och pastorat har möjlighet att ansluta sig till ärendehanteringssystemet Public 360.  

Genom Public 360 och en digital hantering av ärenden samlas allt som hör till ett ärende på ett ställe och är lätt att söka fram oavsett geografiskt läge. Systemet ger också ett integrerat stöd för möteshantering, med rutiner för kallelser, protokoll och digital distribution av handlingar till förtroendevalda.

Systemet ger stöd för en ökad rättssäkerhet, kvalitetssäkring och transparens men även ordning och reda. Systemet ska också möjliggöra för Svenska kyrkan att leva upp till den offentlighets- och sekretesshantering som kyrkoordningen föreskriver (Kyrkoordningens 55 kap.).

Public 360 ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Genom en gemensam lösning, istället för flera separata, får vi en enhetlig hantering av ärenden och dokument i församlingar, pastorat, stift och på nationell nivå och kan därmed stötta varandra.

Vi får:

 • stöd för en kvalitetssäkrad handläggning av ärenden,
 • ökat inflytande och kontroll vid ärendehantering,
 • lättare att söka och hitta historiskt material, 
 • lättare att snabbt digitalisera ärendeflöden som idag saknar IT-stöd, samt
 • automatisk överföring till Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv​

Vad vinner vi på att ansluta oss till Public 360?

 • minskat personberoende,
 • enklare återsökning av information,
 • ordning och reda, som är en förutsättning för det öppna samtalet och en fri granskning av Svenska kyrkans verksamhet,
 • ökad rättssäkerhet och transparens,
 • lättare att hjälpa varandra när vi arbetar i gemensamma system, samt
 • automatisk digital arkivering av registrerade ärenden i Public 360.

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen innebär att församlingen/pastoratet förbinder sig att genomföra de steg av införandeprocessen som föregår ett slutgiltigt ställningstagande om anslutning.

Införandeprocessen

Införandeprocessen avser Svenska kyrkans gemensamma system för registrering och ärendehantering – Public 360° och tillhörande överföring av information från Public 360° till Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv.

Kostar det något?

Information om prissättning i samband med införande av Public 360.