Användbara länkar för omvärldsanalys

Här hittar du en samling länkar till stöd för kartläggningen i arbetet med omvärldsanalys för er församling eller ert pastorat.

Listan är uppbyggd av länkar till material från nationell nivå, information och rapporter från externa källor, liksom exempel på verktyg som kan användas som stöd till egen informationsinsamling.

Utöver dessa länkar kan det finnas ett gott stöd i andra aktörers omvärldsanalyser och trendspaningar, till exempel kommunens eller regionens.

Tänk på att komplettera kartläggningsarbetet med egna källor, exempelvis genom intervjuer av medlemmar, ideellt engagerade och medarbetare, liksom frågeundersökningar och kontakter med olika grupper, till exempel polis, sociala myndigheter och skola.

Innehåll

Stöd för omvärldsbevakning från Svenska kyrkan

Har du problem med att öppna länken? Testa i en annan webbläsare. 

 • Församlingsrapporten/pastoratsrapporten
  Församlingsrapporten/pastoratsrapporten är en unik rapport med varje församlings statistik om verksamhet och ekonomi med diagram, tabeller och texter som beskriver denna.
 • Analysenhetens omvärldsrapport 
  Kyrkokansliets omvärldsrapport ger en översikt av nuläge och trender i Svenska kyrkans när- och omvärld.
 • Kunskapsbanken 
  På statistiksidorna från nationell nivå hittar du en bredd av statistiskt underlag för Svenska kyrkan.
 • Nyckeln till Svenska kyrkan
  Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året från nationell nivå. I den presenteras aktuella kunskapsunderlag och analyser till stöd för beslut och reflektion bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.
 • Statistikdatabasen 
  Svenska kyrkans statistikdatabas innehåller statistik om ekonomi, befolkning, medlemmar och verksamhet för alla församlingar i Svenska kyrkan. Du behöver vara ansluten till kyrknätet för att få tillgång till sidorna.
  En innehållsförteckning för alla uppgifter finns här.
 • Tidens tecken
  Tidens tecken ges ut av Svenska kyrkan med ett nummer per år med fördjupande texter om ett utvalt ämne som är av betydelse för Svenska kyrkans verksamhet och identitet.
 • Kyrkoavgiftsprognos
  Kyrkoavgiftsprognosen försöker förutsäga intäkter avseende den kyrkoavgift varje medlem betalar till Svenska kyrkan några år framåt i tiden. Prognosen görs på riksnivå och utgår från den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting, justerad för väntad medlemsförändring.

INFORMATION FRÅN EXTERNA KÄLLOR

 • Statistik om kommuners och regioners verksamheter
  Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR för att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik.
 • Statistiska centralbyrån
  Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.
 • Socialstyrelsens statistik
  Socialstyrelsen publicerar statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Internetstiftelsen
  Internetstiftelsen ger ut rapporter och guider, bland annat den omtalade årliga rapporten ”Svenskarna och internet” med fakta och insikter om hur användandet av Internet utvecklas i Sverige.
 • Statens medieråd
  Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprider information och ger vägledning om barns och ungas mediesituation.
 • SOM-institutet
  SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Varje år svarar nästan 20 000 svenskar på SOM-institutets frågor om allt från politik och massmedier till ämnen som livsstil, fritidsvanor och tro. SOM-institutet har genomfört enkätundersökningar sedan 1986, för att kunna belysa hur det svenska samhället utvecklas över tid.