Uppdraget

Policy för Kultursamverkan

Gud är större !
Gud låter sig mötas och tillbes på en mängd språk, verbalt, visuellt och genom musikens mångfald. Mötet med Gud låter sig inte begränsas. Kyrkans uppgift är att stimulera till Gudsmöten.
Kultursamverkan är benämningen på Göteborgs stifts insatser för att stimulera till kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet, där frågor om tro, livsåskådning, etik och religion lyfts fram.

Kultursamverkan är ett sätt att poängtera kyrkans roll i det offentliga samtalet och kulturlivet. Härigenom stimuleras kommunikation också med en bred allmänhet. Detta gäller såväl de som tillhör Svenska kyrkan men inte är så aktiva, som de som inte tillhör Svenska kyrkan men kan tänkas bli det. Kultursamverkan skall alltså ses i perspektivet av kyrkans missionsuppdrag.

Utifrån dessa utgångspunkter är Kultursamverkans uppgift att finna samverkansformer mellan Svenska kyrkan och det övriga kulturlivet i Göteborg. Det gäller i första hand att genom samverkan med organisationer, föreningar och enskilda kulturutövare skapa former av samarbete som inte funnits tidigare. På sikt skall stora delar av den verksamhet som Kultursamverkan stimulerar och skapar förankras ytterligare i församlingar.

Kultursamverkans arbetsområden är för närvarande

*       deltagande i Bokmässan

*       temagudstjänster

*       konserter

*       festivaldeltagande

*       film/TV

Mest resurskrävande är deltagande i Bokmässan. Arbetet med mässan skall komma hela Svenska kyrkan till godo inklusive församlingar i stiftet. Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar största delen av arbetet på Bokmässan.

De övriga arbetsområdena utformas så att olika arrangemang görs med andra medarrangörer. Genom detta skapas ett stort kontaktnät.

Kultursamverkans verksamhet är lokaliserad till i huvudsak Göteborg.

Kultursamverkans närmare innehåll preciseras årligen i Göteborgs stifts budget.

Verksamheten organiseras genom Göteborgs stift i samverkan med församlingar och med flera intressenter, såsom exempelvis Svenska kyrkan på nationell nivå och studieförbund.