Foto: Mikael Ringlander

Heliga rum: Göteborg - en stad med många religioner

Utställning på Göteborgs stadsbibliotek 12 januari - 23 mars 2022. OBS! Förlängt en månad. Skolklasser på högstadiet och gymnasiet välkomnas. Lärarhandledning och guide finns. Seminarier publiceras löpande här nedan.

Jesus – jude, religionsstiftare, profet. Seminarium med Dick Harrison, författare och professor i historia.

Programmet från Stadsbiblioteket tisdagen den 18 januari 2022 finns att se här. Samtalsledare är stiftsprost Ulf Sjögren

Att ge plats för den andre? Inställt!

INSTÄLLT! Inplanerat samtal i Domkyrkan, Göteborg, onsdagen den 26 januari kl. 18-19.30 mellan Imam Salahuddin Barakat och Jakob Wirén

HELIGA RUM: Göteborg – en stad med många religioner

Göteborg har en spännande religiös historia. Staden grundades av reformerta holländare och befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Men läget vid havet och internationella resor gjorde att den religiösa enheten kom att utmanas. Genom århundradena kan vi se hur staden alltmer har öppnats för religiös mångfald. Göteborg var en av de första städer där judar under slutet av 1700-talet fick tillåtelse att bosätta sig. Under 1800-talet ledde frikyrkorörelsen i form av metodism och baptism till konfrontationer med konservativ lutherdom och statskyrklighet. Göteborg var den svenska stad där det första föredraget om teosofi hölls i slutet av 1800-talet.

I Göteborg byggdes på 1970-talet den första moskén på svensk mark, och på 1980-talet blev en sikhisk spårvagnsförare som bar turban en riksangelägenhet.

 

Ökad kunskap och dialog
Utställningen ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet.
Syftet med utställningen Heliga rum är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner. Runt om i Göteborg finns ett antal olika trossamfunds rum. Det handlar om hur olika religiösa grupper relaterar till sin omgivning och om hur omgivningen förhåller sig till dem. Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och samverkan mellan människor från olika religiösa traditioner i Göteborg.


Synliga och osynliga religioner
Heliga rum ger en översikt av de olika religionernas historia i Göteborg. Bilderna inbjuder till ett samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden, och dess invånare. Många av gudstjänstlokalerna är välkända, andra mer okända. En del lokaler är asketiska, andra är rikt utsmyckade. Vissa rum är mycket synliga, andra är mer dolda.


Varför just dessa Heliga rum?
De trettiotre bilderna visar olika religiösa traditioner; kristna, muslimska, judiska, sikhiska och buddhistiska med flera. Det är folktomt i gudstjänstlokalerna, vilket är ett medvetet val, människor på bild skapar ofta ett onödigt fokus.
Det finns många heliga rum i Göteborg, kanske är det hundra, kanske är det fler. De heliga rum som presenteras i boken och i utställningen, är ett urval baserat på representativitet i Göteborg, storlek på religion och antal heliga rum inom respektive religion.

Hur kan bilderna användas?

Stadsbiblioteket 2021 Foto: Kristina Bergqvist
  • Vilka är mina heliga rum?
  • Vilka likheter och skillnader finns i rummen?
  • Var hittar jag mina egna heliga rum?
  • Vad fyller de heliga rummen för funktion i samhället i dag?

Det är frågor att ställa sig när man närmar sig bilderna i Heliga rum.

Boka en guide kostnadsfritt

Boka en guide som tar emot din klass för en introduktion kring utställningen. Guiden finns också tillhands för frågor. Guiden bokas via Jakob Lindkvist, Sensus studieförbund: jakob.lindkvist@sensus.se

Boken är baserad på utställningen med samma namn. I korta intervjuer försöker vi i boken fånga olika personers relation till det heliga rummet. Det kan handla om något minne av en högtid, av glädje och sorg, av vad det betytt för personen och om hur personens tro tar sig uttryck i vardagen.

Länkar till bokförsäljning:

https://www.bokus.com/bok/9789188453471/heliga-rum/

https://www.adlibris.com/se/bok/heliga-rum-9789188453471

https://www.akademibokhandeln.se/bok/heliga-rum/9789188453471/

Utställningen finns till utlåning - hel eller i delar. 

Stadsbiblioteket 2021 Foto: Kristina Bergqvist

Den består av trettiotre bilder i storlek 140 cm breda med tillhörande beskrivande små texter av varje rum. 

Gothenburg’s Cultural Cooperation Initiative (Kultursamverkan, Göteborgs stift) has photographed and written information about thirty-three sacred rooms in Gothenburg. The book also contains interviews and quotations. Photographer: Mikael Ringlander.

HELIGA RUM Göteborg – en stad med många religioner,

SACRED ROOMS Gothenburg – a city with many religions

In and around Gothenburg, there are more than one hundred different religious communities. The book and the exhibition Sacred rooms ask questions about the role of religion in today´s society, where the images illustrate people´s common longings for hope and sanctity.

The purpose of Sacred rooms is to increase knowledge about your own religious traditions as well as traditions of others. The images offer a way of dialogue about how the presence of religions has shaped the city and its inhabitants.

Many of these places of worship are well known, others more unknown. Some rooms are ascetic, others are richly decorated. Certain rooms are visible, others more hidden.

Through knowledge, prejudice and misunderstandings can be processed. The book Sacred rooms is a link to increased dialogue and cooperation.

How can the images be used? 

·         Which are my sacred rooms?

·         What similarities and differences are there in these rooms?

·         Where do I find my own sacred rooms?

·         What functions do the sacred rooms fill in society today? 

These are questions to ask oneself when approaching the images of Sacred rooms. 

Links to points of selling

https://www.bokus.com/bok/9789188453471/heliga-rum/

https://www.adlibris.com/se/bok/heliga-rum-9789188453471

https://www.akademibokhandeln.se/bok/heliga-rum/9789188453471/