Foto: Thinkstock

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar går ut på att för framtiden säkra bästa möjliga hantering av kyrkor, fastigheter och utjämningssystem i Svenska kyrkan.

Stora demografiska förändringar påverkar Svenska kyrkans verksamhet. Ändrade ekonomiska förutsättningar ställer krav på att minska kostnaderna, inte minst inom fastighetsområdet.

Svenska kyrkans församlingar äger tillsammans omkring 20000 fastigheter, varav cirka 3400 är kyrkobyggnader. År 2010 utgjorde kostnaderna för fastighetsförvaltning 27 procent av Svenska kyrkans totala kostnader. Dessa kostnader och olika demografiska och därmed ekonomiska förutsättningar gör det svårt för en del församlingar att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

Beslutet fattades för att ge mer resurser åt vårt uppdrag – att vara kyrka. Genom att ta ett gemensamt ansvar för ekonomi och fastigheter, kan vår verksamhet fortsätta även när de ekonomiska resurserna blir mindre och medlemmarna blir färre. Till exempel med barntimmar, gubbfrukostar, sorgegrupper, själavård, öppen förskola, sopp-luncher och syföreningar. I Svenska kyrkan ska dörren alltid vara öppen!

Vad är Gemensamt ansvar?

Gemensamt ansvar kan förenklat sägas inrymma fyra olika delar som rör fastighetsområdet:

Till detta kommer även ett väsentligt förändrat utjämningssystem. Dessa fem delar utgör tillsammans Gemensamt ansvar.​

Vem gör vad?

  • Församlingar/pastorat ser över sitt fastighetsinnehav och effektiviserar sin fastighetsförvaltning.
  • Stiften främjar en god lokal förvaltning och har tillsyn över fastighetsfrågor i sina församlingar.
  • Nationell nivå tillhandahåller övergripande stödfunktioner och stödjer stiften.​

Kommunicera Gemensamt ansvar​

Här finns en verktygslåda till din hjälp för att informera och kommunicera arbetet. 

Ett stort beslut med flera delar

Kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar från 2016 träder i kraft 1 januari 2018. Arbetet med att verkställa beslutet är indelat i fem delprojekt:​

Ekumenik – kristen tro på olika sätt illustreras med bilder på olika kyrkobyggnader.

Fastighetsregistret

Från januari 2019 är Svenska kyrkans gemensamma fastighetsregister färdigt att tas i bruk och underhållas.

En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. Senast den 1 januari 2022 ska varje pastorat eller församling ha en färdig plan för sitt fastighetsbestånd.

Överlåtelse av övertaliga kyrkobyggnader

Ny inriktning i projektet försenar arbetet med Överlåtelse av kyrkobyggnad. Det är därför inte längre möjligt att ansöka om att få överlåta en kyrkobyggnad till trossamfundet Svenska kyrkan från januari 2022.

Utjämningssystemet

Ett nytt utjämningssystem kommer också att införas i syfte att utjämna de ekonomiska förutsättningarna.