Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 (FN:s globala mål) och Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling har Svenska kyrkan arbetat fram en Färdplan för klimatet. Denna färdplan innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska som kristna göra detta av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. 

I Färdplanen finns tre effektmål formulerade som ska vara uppnådda 2030: 

Klimatneutralitet
Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och fossilfria tjänsteresor.

Värderingsförändring
Svenska kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta kan bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag.  

Bidra till klimaträttvisa 
Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta sker till exempel  genom Act Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.. 

Svenska kyrkans färdplan för klimatet  - mål för hela Svenska kyrkans klimatarbete
För klimatets skull behöver alla göra så mycket som möjligt. -Alla församlingar måste inte uppfylla alla mål. Målen är inte bindande på det sättet, utan stiften och nationell nivå ska genom stödjande och främjande se till att målen som helhet uppnås -Församlingar kan välja för dem viktigaste områdena, där man behöver förbättras, eller där man är stark och kan vara draghjälp för andra.​

De första etappmålen ska vara uppnådda redan 2023. Etappmålen för 2024-2027 ligger nu också ute på Kornet/Hållbarhetsportalen

Målen för andra etappen omfattar följande områden:

  • Kyrkans uppdrag
  • Energianvändning och byggnader
  • Produktion av förnybar el
  • Resor och transporter
  • Begravningsplatser, markanläggningar och maskiner
  • Konsumtion och investeringar
  • Klimatanpassning och krisberedskap
  • Förvaltning av skog och mark.

Mer om färdplanen för klimatet och kyrkans arbete finns på Hållbarhetsportalen Vårt arbete för klimatet - Svenska kyrkan. 

Goda exempel på projekt som redan är på gång:

Hållbara måltider med hjälp av guiden One Planet Plate (OPP)

Hållbara måltider är ett projekt inom Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. Färdplanen har som ett av tre effektmål att uppnå klimatneutralitet för den egna verksamhet senast 2030. Vi äter mycket tillsammans i kyrkan och för att nå målet behöver vi därför reflektera över våra måltiders påverkan på klimat och natur.

Ökat återbruk av möbler inom Svenska kyrkan

I april 2023 startade ett pilotprojekt med målet att öka återbruket av begagnade möbler och inventarier inom Svenska kyrkan. I projektet ska den digitala plattformen ”Sajkla” testas av ett antal pastorat och församlingar under 2023-2024 för att enklare dela med sig av begagnade möbler till varandra, och underlätta rekonditionering istället för att köpa nytt. Ökat återbruk av möbler är klokt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, och en viktig del av arbetet för en klimatneutral kyrka till 2030. Projektet är öppet för fler deltagare, välkomna!

Klimatsmart el genom solenergi

I Svenska kyrkans färdplan för klimatet står skrivet att kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030. Ett etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är att främja produktion av förnybar el.

Klimatsmarta kyrkogårdar

Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat klimatarbete för att bli klimatneutral till 2030. I miljö- och hållbarhetsarbetet ingår ett par projekt på temat Klimatsmarta kyrkogårdar. Projekten syftar till att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan genom ändrade skötselmetoder samt att ta fram bra guider och filmer.