Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 (FN:s globala mål) och Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling har Svenska kyrkan arbetat fram en Färdplan för klimatet. Denna färdplan innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska som kristna göra detta av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. 

I Färdplanen finns tre effektmål formulerade som ska vara uppnådda 2030: 

Klimatneutralitet
Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel produktion av effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och fossilfria tjänsteresor.

Värderingsförändring
Svenska kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta kan bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag.  

Bidra till klimaträttvisa 
Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta sker till exempel  genom Act Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.. 

Svenska kyrkans färdplan för klimatet  - mål för hela Svenska kyrkans klimatarbete
För klimatets skull behöver alla göra så mycket som möjligt. -Alla församlingar måste inte uppfylla alla mål. Målen är inte bindande på det sättet, utan stiften och nationell nivå ska genom stödjande och främjande se till att målen som helhet uppnås -Församlingar kan välja för dem viktigaste områdena, där man behöver förbättras, eller där man är stark och kan vara draghjälp för andra.​

De första etappmålen ska vara uppnådda redan 2023:

  1. Klimatarbetet är kyrkans uppdrag
  2. Effektiv energianvändning i byggnader. Svenska Kyrkans är en av Sveriges största fastighetsägare. Med cirka 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Denna påverkan kan minimeras genom systematisk energieffektivisering, kopplad till lokalförsörjningsplaner och genom aktiva val av energianvändning.    
  3. Produktion av förnybar el. ​Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egen produktion, direkta investeringar och uthyrning av mark till energiproducenter.
  4. Transporter, resor, maskiner och markförvaltning​. Svenska kyrkan ska aktivt bidra till omställningen till fossilfria transporter och minska utsläppen från egna resor.  
  5. Konsumtion och investeringar. För att stift, pastorat och församlingar ska kunna konsumera och investera hållbart erbjuds de ramavtal och hållbara fonder. Genom att använda dessa kan Svenska kyrkan som inköpare och investerare påverka näringslivets omställning till hållbar produktion.
  6. Förvaltning av skog och mark. Till 2022 kommer en gemensam metod för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser att implementeras inom prästlönetillgångarna för att kunna följa klimatarbetet och dess förbättringar. Samtliga åtgärder för klimatnyttan ska balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala, andliga och existentiella värden.  ​
  7. Klimatanpassning och krisberedskap. Klimatarbete i praktiken handlar ofta om att rusta våra samhällen för klimatförändringarnas effekter. Svenska kyrkan ska därför fortsätta​

Mer om färdplanen för klimatet och kyrkans arbete finns på Hållbarhetsportalen

Goda exempel på projekt som redan är på gång:

Klimatsmart el genom solenergi

I Svenska kyrkans färdplan för klimatet står skrivet att kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030. Ett etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är att främja produktion av förnybar el.

Kyrkogårdsprojektet

Projektet syftar till att minska klimatpåverkan genom ändrade skötselmetoder. De förändrade metoderna har potential att leda till ökad biologisk mångfald. Naturvärdena på kyrkogårdarna ska kunna identifieras och genom en framtagen lathund kan man få förslag på förbättringsåtgärder.