Foto: Hasse Jonsson

Personuppgiftsbehandling

Din integritet är viktig för oss. Läs mer om hur vi hanterar lagen om lagring av personuppgifter, GDPR.

Från och med den 25 maj 2018 omfattas Sverige av en dataskyddsförordning som är en anpassning till ett EU-regelverk – GDPR (General Data Protection Regulation). 

Begravningsstyrelsen har fastställt en personuppgiftspolicy som är anpassad efter  regelverket. Personuppgiftspolicy finns i detta pdf-dokument.

Läs i mer här i pdf-dokumentet ”Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet inom Göteborgs begravningssamfällighet”. Informationen finns även i faktarutan nederst.

Lista information inom Personuppgiftsbehandling

Kontakt i personuppgiftsfrågor

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta förvaltningssekreterare Malena Nilsved via vår växel 031-731 80 80 eller via
e-post till gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se
(Inkommen e-post läses under kontorstid)

Läs mer om oss och personuppgiftshantering

För Göteborgs begravningssamfällighet gäller:

  • Begravningsverksamhet utgör myndighetsutövning och vi stödjer oss i huvudsak på lagstiftning när vi registrerar och behandlar personuppgifter
  • Undantaget utgörs av försäljningen av gravskötsel där vi stödjer oss på avtal
  • Dataskyddsförordningen omfattar INTE personuppgifter om döda
  • Vi har ett pågående arbete där vi anpassar vårt IT-stöd att bättre stötta de utökade kraven enligt dataskyddsförordningen (med automatisk gallring av personuppgifter samt möjlighet att göra registerutdrag på personuppgifter).
  • Bra information om dataskyddsförordningen/GDPR finns på Göteborgs stifts hemsida och integritetsskyddsmyndighetens hemsida 

Kameraövervakning

Göteborgs begravningssamfällighet, har utvändiga övervakningskameror för att förebygga inbrott och skadegörelse på byggnader samt invändig övervakning av krematorium och kapell för att förhindra otillåten omläggning av stoft samt förebygga skador på utrustning och egendom.

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet inom Göteborgs begravningssamfällighet

En församling, ett pastorat eller samfällighet inom Svenska kyrkan anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde. Inom Göteborgs stads område är det Göteborgs begravningssamfällighet. I denna information kallas den som anordnar och håller allmänna begravningsplatser därmed för begravningssamfällighet.

Begravningssamfälligheten ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Begravningssamfälligheten erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig församling

Församling: Göteborgs begravningssamfällighet
Adress: Box 1526, 404 50 Göteborg
Telefon: 031-731 80 80     
E-post: gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Göteborgs begravningssamfällighet har ett dataskyddsombud som övervakar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

Kontakta vårt dataskyddsombud genom e-post: malena.nilsved@svenskakyrkan.se eller per telefon: 031-731 62 80. 

 

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Personuppgifter som behandlas
I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverksamheten och som begravningssamfälligheten måste ta ställning till. Begravningssamfälligheten har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktuppgifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan begravningssamfälligheten inte pröva din framställan.

Begravningssamfälligheten har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.

Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att fullgöra begravningssamfällighetens förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för begravningssamfällighetens skyldighet att bedriva begravningsverksamhet.

De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravningslagen (Begravningslag 1990:1144), förvaltningslagen (Förvaltningslag 2017:900), tryckfrihetsförordningen (Tryckfrihetsförordning 1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Begravningssamfälligheten behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är ett allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter vid begravningsceremoni och gravskötselavtal

Personuppgifter som behandlas
I vissa fall begär du att en begravningsceremoni ska hållas. Det kan också vara så att du vill ingå ett gravskötselavtal med begravningssamfälligheten. I sådana fall behandlar begravningssamfälligheten kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan begravningssamfälligheten inte pröva din begäran eller ingå ett avtal.

Handlingar som förekommer inom Svenska kyrkan är offentliga enligt handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandling är att begravningssamfälligheten behandlar personuppgifter med stöd av ett avtal med dig.

Behandlingen som sker med anledning av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans egna handlingar sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse som begravningssamfälligheten har, alternativt med stöd av allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Begravningssamfälligheten kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

1.      Allmänheten. Eftersom begravningssamfälligheten har en skyldighet att lämna ut handlingar kan mottagare från allmänheten bli mottagare av information om personuppgifter om de inte är skyddade av sekretess.

2.      It-företag. It-företag hanterar nödvändig drift och support för att begravningssamfälligheten ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. IT-företaget är personuppgiftsbiträde och får endast behandla personuppgifter efter instruktion från oss.

3.      Andra enheter inom Svenska kyrkan. Ibland går flera enheter inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan personuppgifter komma att mottas av en annan del/församling inom Svenska kyrkan som blir mottagare av personuppgifter.

4.      Offentliga personregister. I vissa fall kontrolleras personuppgifter automatiserat som du lämnar mot offentliga register som blir mottagare av dina personuppgifter.

5.      Myndigheter och begravningsombud. Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt lag. Ett begravningsombud övervakar begravningssamfällighetens verksamhet för att granska hur begravningssamfälligheten tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

6.      Motpart. Om begravningssamfälligheten anser att en motpart ska få yttra sig i ett ärende efter framställan från dig, får motparten del av dina personuppgifter.

7.      Rådgivare. Begravningssamfälligheten tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör begravningsverksamheten är bl.a. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation men begravningssamfälligheten kan också komma att använda sig av andra ombud.

8.      Revisor och bank. Den revisor som anlitats av begravningssamfälligheten kan komma att få del av personuppgifter om dig. Om du tillhandahåller betalning kan även vår bank få del av dina personuppgifter.  

9.      [Arkivmyndighet. Begravningssamfälligheten använder sig av en arkivmyndighet för att fullgöra sin skyldighet att arkivera handlingar, myndigheten blir mottagare av personuppgifter.]

Hur länge sparas personuppgifterna?
Begravningssamfälligheten behandlar dina personuppgifter under tiden som begravningssamfälligheten har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det finns i vissa fall särskilda bestämmelser för hur länge handlingar enligt begravningslagen ska behållas. Det finns också bestämmelser för hur länge handlingar ska behållas enligt kyrkostyrelsens beslut som gäller Svenska kyrkans egna handlingar. Begravningssamfälligheten behåller de allmänna handlingarna där dina personuppgifter förekommer så länge det behövs för att organisationen ska uppfylla dessa skyldigheter. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras handlingarna.

Rättigheter och information

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så sker få tillgång till dessa tillsammans med viss ytterligare information.

Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade om felaktiga personuppgifter om dig behandlas. I vissa fall kan du även begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.

Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att begravningssamfälligheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en handling som omfattas av offentlighet har begravningssamfälligheten ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om begravningssamfälligheten behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har i vissa fall, till exempel om du har begärt att personuppgifterna ska rättas, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
När begravningssamfälligheten behandlar personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om begravningssamfälligheten inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer begravningssamfälligheten upphöra med behandlingen.

Undantag till kostnadsfri information och åtgärder
Begravningssamfälligheten kan komma att ta ut en avgift eller vägra tillmötesgå en begäran från dig att få tillgång och information om vilka personuppgifter som behandlas eller om en åtgärd ska vidtas om begäran eller åtgärden är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär.

Varifrån dina personuppgifter hämtas
I vissa fall får begravningssamfälligheten information om dig från en annan person, till exempel gravrättsinnehavaren eller en person som begär medling.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan begravningssamfälligheten också komma att samla in personuppgifter från offentliga personregister. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att begravningssamfälligheten har rätt uppgifter till dig när begravningssamfälligheten ska kontakta dig i frågor som rör ditt ärende med oss.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot lag har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).  Detta gör du genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.