Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Behörighetsprövning av präster/diakoner

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid en behörighetsprövning.

Bokmässan och Se människan-scenen

Administration av författare och kontaktpersoner.

E-post

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

Fondansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Göteborgs stift.

Foto och film

Så här hanterar vi foto- och filmmaterial på Göteborgs stiftskansli.

Förtroendevald i stiftsorganisationen

Så här behandlar vi dina personuppgifter som förtroendevald vid Göteborgs stift.

Handlingar hos Svenska kyrkan

Sekretessprövning och utlämnande av handlingar hos Svenska kyrkan

Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst på Göteborgs stiftskansli eller angetts som referens i en sådan rekryteringsprocess.

Kursanmälan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du anmäler dig på en kurs som Göteborgs stift anordnar.

Markupplåtelseavtal personuppgiftsbehandling

Markupplåtelseavtal mellan dig och Göteborgs stifts prästlönetillgångar.

Sociala medier

Göteborgs stift är aktiva på sociala medier såsom LinkedIn, Facebook och Instagram och är personuppgiftsansvarig för behandlingar som görs på våra sidor. Här kan du läsa om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter i sociala medier och om varför du bör vara försiktig med vad du delar. 

Tillsyn

Tillsyn över präster/diakoner samt församling/pastorat.

Venia

Tillåtelse att predika.

Vetenskapsfestivalen personuppgiftsbehandling

Medverkar du i Vetenskapsfestivalen? Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. In English, see below.

Personuppgiftspolicy

Göteborgs stifts Personuppgiftspolicy, antagen av stiftsstyrelsen i 2018-04-24.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till
e-post: gdpr.gbgstift@svenskakyrkan.se (Inkommen e-post läses under kontorstid).

Du kan också prata med:

GÖTEBORGS STIFTS DATASKYDDSOMBUD