Foto: Jaana Rintala Berndtsson

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Göteborgs begravningssamfällighet är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Våra största positiva miljöaspekter är värnandet av biologisk mångfald och att kyrkogårdarna får vara en plats för rekreation.

Göteborgs begravningssamfällighet är huvudman för begravningsverksamheten i Göteborg. Denna verksamhet inkluderar bland annat gravsättningar, kremering samt skötsel av Göteborgs 34 begravningsplatser. Vi erbjuder även skötsel av enskilda gravplatser. 

Vi har en miljögrupp som ansvarar för den årliga genomgången av miljöledningssystemet, samt driver arbetet med att ta fram nya mål. För bästa förankring i verksamheten arbetar vi med referensgrupper för olika områden. Genom att arbeta med våra betydande miljöaspekter minskar vi kontinuerligt vår negativa miljöpåverkan och ökar vår positiva miljöpåverkan. Vi har varit miljödiplomerade sedan 2013.

Våra betydande miljöaspekter

 • Krematoriet
 • Transporter – med egna fordon, transport av jord, grus och sand, inköpta kisttransporter
 • Stora upphandlingar
 • Inköp av vår- och sommarblommor
 • Biologisk mångfald
 • Kyrkogårdar som rekreationsområde
 • Elförbrukning
 • Vattenförbrukning
 • Kompostering av trädgårdsavfall

 

GENOMFÖRDA MILJÖFÖRBÄTTRINGAR 2018 OCH 2019

En faunadepå kan vara en högstubbe eller en del av ett dött träd som lämnas kvar som boplats för insekter, svampar och andra småkryp. Foto: Jaana Rintala Berndtsson
 • Vi har tagit fram en plan för hur verksamheten ska bli fossilfri till år 2030.
 • Åtta nya faunadepåer har tillkommit. En faunadepå kan vara en högstubbe eller en del av ett dött träd som lämnas kvar som boplats för insekter, svampar och andra småkryp.
 • Vi har driftsatt vårt nya krematorium med fyra ugnar med RME som stödbränsle. RME är ett biobränsle som görs av raps.
 • En inventering av mossor och lavar har gjorts på Stampens kyrkogård under hösten 2019. Det finns en mängd arter på de gamla träden, trots att kyrkogården ligger i centrala Göteborg. Inga hotade/rödlistade arter hittades, vilket var väntat med tanke på läget. Många mossor och lavar är känsliga för luftföroreningar.
 • Miljö- och hållbarhetskrav har formulerats i de stora upphandlingar som gjorts 2019.
  Vi har genomfört separering av spill- och dagvatten i två byggnader på Västra kyrkogården.

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Läs mer om kravstandarden i Svenska Miljöbas.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge.

Logotyp Svensk miljöbas

Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bl.a. i att:
- kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
- planera och genomföra miljöförbättringar
- utbilda medarbetarna-
- följa upp och förbättra miljöarbetet

Örgryte kyrkogårds gröna miljö med gravar i markplan och en kulle samt höhghus i bakgrunden
Örgryte kyrkogårds gröna miljö Foto: Hasse Jonsson