Foto: Jaana Rintala Berndtsson

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Göteborgs begravningssamfällighet är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Vår största positiva miljöaspekt är att vi på olika sätt värnar biologisk mångfald. Ett av våra viktigaste miljömål är att verksamheten ska vara fossilfri år 2030.

Genom att arbeta med våra betydande miljöaspekter minskar vi kontinuerligt vår negativa miljöpåverkan och ökar vår positiva miljöpåverkan. Vi har varit miljödiplomerade sedan 2013.

Våra betydande miljöaspekter

 • Krematoriet
 • Transporter – med egna fordon, transport av jord, grus och sand, inköpta kisttransporter
 • Stora upphandlingar
 • Inköp av vår- och sommarblommor
 • Biologisk mångfald
 • Kyrkogårdar som rekreationsområde
 • Elförbrukning
 • Vattenförbrukning
 • Kompostering av trädgårdsavfall

GENOMFÖRDA MILJÖFÖRBÄTTRINGAR 2018-2021

En faunadepå kan vara en högstubbe eller en del av ett dött träd som lämnas kvar som boplats för insekter, svampar och andra småkryp. Foto: Jaana Rintala Berndtsson
 • Vi har tagit fram en plan för hur verksamheten ska bli fossilfri till år 2030. Vi har påbörjat installation av laddstolpar för förvaltningens bilar under 2021.
 • Åtta nya faunadepåer har tillkommit. En faunadepå kan vara en högstubbe eller en del av ett dött träd som lämnas kvar som boplats för insekter, svampar och andra småkryp.
 • Under 2018 driftsatte vi vårt nya krematorium med fyra ugnar som värms med RME, ett biobränsle som görs av raps. Under 2021 planerade vi för att byta ut ugnarna, som värms med eldningsolja, i det gamla krematoriet mot nya som också ska värmas med RME. 
 • Under 2021 kartlade vi vårt brännbara avfall. Resultatet visar att mycket av avfallet består av gravprydnader som gravrättsinnehavarna tar med till begravningsplatserna. Vi jobbar vidare med en plan för hur vi ska kunna minska det brännbara avfallet.
 • En inventering av mossor och lavar har gjorts på Stampens kyrkogård under hösten 2019. Det finns en mängd arter på de gamla träden, trots att kyrkogården ligger i centrala Göteborg. Inga hotade/rödlistade arter hittades, vilket var väntat med tanke på läget. Många mossor och lavar är känsliga för luftföroreningar. Tre ytterligare artinventeringar har gjorts 2020. En på Billdals kyrkogård, en på Tuve kyrkogård och en på Torslanda kyrkogård. På Torslanda kyrkogård hittades guldlocksmossa, vilket är en art som kräver gamla träd.
 • Under 2021 påbörjade Svenska kyrkan ett nationellt projekt med syfte att ta fram en metod för att inventera naturvärden på kyrkogårdar. Vi deltar i projektet och bland annat har en testinventering gjorts på Östra kyrkogården. Denna ska följas upp under kommande år.
 • Skötselinstruktioner har gjorts för faunadepåer, högstubbar och höggräs.
 • Vi har påbörjat borttagning av främmande invasiva arter som växer på våra kyrkogårdar. Gul skunkkalla som växer i en bäck på Billdals kyrkogård har grävts upp. Arbetet kommer att fortsätta under några års tid för att få bort alla plantor. Skunkkallan tillhör de invasiva arter som måste tas bort enligt ett nytt EU-direktiv.
 • Miljö- och hållbarhetskrav har formulerats i de stora upphandlingar som gjorts 2019 och 2020.
 • Vi har genomfört separering av spill- och dagvatten i tre byggnader på Västra kyrkogården, kapellen S:t Lukas, S:t Markus och S:t Matteus samt personalbyggnaden. Vi har också projekterat för den sista etappen som omfattar spill- och dagvatten från materialgård och kompostanläggning.
 • Vi har arbetat med att inventera och motionera vattenventiler och bytt de som är trasiga för att ytterligare kunna begränsa våra vattenläckor.  

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Läs mer om kravstandarden i Svenska Miljöbas.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge.

Logotyp Svensk miljöbas

Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bl.a. i att:
- kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
- planera och genomföra miljöförbättringar
- utbilda medarbetarna-
- följa upp och förbättra miljöarbetet

Örgryte kyrkogårds gröna miljö med gravar i markplan och en kulle samt höhghus i bakgrunden
Örgryte kyrkogårds gröna miljö Foto: Hasse Jonsson