Organisation

Hur styrs Svenska kyrkan i Gävle?

Kyrkofullmäktige är Gävle församlings högsta beslutande organ.

Enligt kyrkoordningen är kyrkorådet en ett obligatoriskt organ och utgör församlingens styrelse. Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkoordningen och bereder ärenden till kyrkofullmäktige samt tar beslut på delegation.

Valnämnden är också en obligatorisk nämnd som på uppdrag av kyrkofullmäktige ansvarar för de kyrkliga valen vart fjärde år.