Om oss

Svenska kyrkan i Gävle är ett samlingsnamn för fyra församlingar som tillsammans bildar Gävle pastorat. Heliga Trefaldighets, Staffans, Maria och Bomhus heter församlingarna. I församlingarna bor ca 74 200 invånare, av dessa är ca 43 500 medlemmar i Svenska kyrkan.

Administrationen består av fem enheter. Personal, ekonomi, information, bokning och kyrkogård/fastigheter. Pastoratet driver också fyra förskolor.

Administrationen sköter ekonomi, personal, löner, information, IT-frågor samt ansvarar för ärenden som rör begravning, gravrätt, gravskötsel och fastigheter.

Gävle pastorat styrs av en politisk beslutsorganisation med kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt valnämnd. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året för att godkänna bokslut, upprätta budget, besluta om kyrkoavgiften och ge förslag på begravningsavgiften.

Kyrkorådet ansvarar för övergripande mål, riktlinjer och ekonomiska ramar.

Församlingarna och kyr­kogårdsenheten svarar för verksamheten. Pastoratet har cirka 130 anställda och här finns präster, diakoner, musiker, församlingspedagoger, administrativ personal, vaktmästare, förskollärare, barnskötare och kyrkogårdspersonal.

Inom Gävle pastorat finns också församlingsövergripande verksamhet såsom högskolekyrkan, sjukhuskyrkan, kyrkans familjerådgivning, Samtalsakuten samt Diakonirådet, som är en fristående stiftelse men nära anknuten till Heliga Trefaldighets församling.