Foto: Maria Svensk/IKON

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsenhetens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.

Gravskötselavtal
Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att Kyrkogårdsenheten garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick. Gravar med planteringsyta och grundskötsel Nivå I kan anses ovårdade om gravrättsinnehavaren inte sköter och rensar planteringsytan, putsar gräskanter och håller planteringsytan fri från ogräs

För dig som sköter graven själv
Väljer du att sköta gravplatsen själv behöver du tänka på att du ska sköta planteringsytan genom att klippa gräs, putsa gräskanter närmas gravvård och hålla planteringsytan fri från ogräs. Inhägnad gravplats och grusgravar ska hållas helt fria från ogräs.

Vanvårdade gravar
Enligt reglerna i begravningslagen (SFS 1990:1144) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsenheten kontrollerar alla gravplatser regelbundet och kontaktar gravrättsinnehavaren om vanvård föreligger. Om inte vanvården avhjälps - d v s gravplatsen sätts i stånd – inom ett år, kan gravrätten gå förlorad genom att kyrkorådet förklarar den förverkad i enlighet med reglerna i begravningslagen, 7 kap 33 § och därmed återta den.