En ”riktig” begravning: Förändringar i begravningsseden inom Svenska kyrkan 2010–2020

av: Kristina Helgesson Kjellin , Andreas Sandberg och Lena Sjöberg

Vad innebär en ”riktig” begravning? Dagens Sverige präglas av både individualism och pluralism, vilket också avspeglas i begravningssederna. Vad som anses vara en ”riktig” begravning varierar stort, där individualisering och utrymmet för valfrihet i samband med begravningen tycks bli allt viktigare för många människor.

En klar majoritet av alla begravningar som genomförs under ett år sker enligt Svenska kyrkans ordning, men under det senaste decenniet har antalet svenskkyrkliga begravningar visat en stadigt nedåtgående trend. Tendensen är tydlig i hela landet, även om stora skillnader finns mellan och inom olika stift.

En ”riktig” begravning redogör för de förändringar i den svenskkyrkliga begravningsseden som har ägt rum under åren 2010–2020. Med utgångspunkt i statistik, samt i intervjuer med församlingsmedarbetare och begravningsentreprenörer, presenteras och analyseras hur den svenskkyrkliga begravningsseden kommer till uttryck lokalt, hur förändringarna varierar mellan stad och landsbygd, samt hur utvecklingen upplevs av församlingsmedarbetare och begravningsentreprenörer. Rapporten redogör också för vilka konsekvenser
som coronapandemin har haft för den svenskkyrkliga begravningsseden, där inte minst digitaliseringen inneburit både utmaningar och nya möjligheter.

En ”riktig” begravning visar på vikten av individualisering och av valfrihet för de sörjande i samband med utformandet och genomförandet av begravningsakten och diskuterar Svenska kyrkans roll i relation till dessa önskemål. I den avslutande
delen analyseras vikten av hur Svenska kyrkan kommunicerar kring begravningsgudstjänstens meningsbärande innehåll, samt vilka långsiktiga konsekvenser som coronapandemin kan tänkas leda till för den svenskkyrkliga begravningsseden.

Rapporten visar att den svenskkyrkliga begravningsseden på
många sätt står sig stark, men att den också utmanas idag, och att utmaningarna delvis är relativt nya. En övergripande fråga är hur Svenska kyrkan kan påminna om ritens betydelse och skapa förutsättningar för sorgebearbetning och värdiga avsked även när praktiken förändras.

Läs rapporten här.
Beställ en fysisk kopia av rapporten här.
Lyssna på ett webbinarium om rapporten här.

Helgesson Kjellin, Kristina, Sandberg, Andreas & Sjöberg, Lena, En "riktig" begravning: förändringar i begravningsseden inom Svenska kyrkan 2010-2020, Svenska kyrkan, Uppsala, 2021. ISBN: 9789186781446