Böcker om forskning för nedladdning

Här publiceras löpande böcker och material från Svenska kyrkans forskningsenhet som är anpassat för nedladdning.

NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS IDEOLOGI, PROPAGANDA OCH LIVSÅSKÅDNING

Denna rapport är del i det arbete som pågår i Svenska kyrkan för ett demokratiskt och öppet samhälle i mångfald och i bemötande av främlingsfientlighet och rasism. På förekommen anledning diskuterar Svenska kyrkan internt Nordiska motståndsrörelsen i relation till sin egen organisation. Behovet av kunskap om fältet har identifierats och samordnas av Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala. Detta till stöd bland annat för arbetet för tillit och demokrati som leds av Västerås stift. Rapporten är författad av Christer Mattsson forskare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet.

VAD INNEBÄR BORGERLIGA RITUALER ? – EN INTERVJUSTUDIE

Svenska kyrkan har länge utgjort den självklara platsen för svenskarnas stora riter i livet, som dop, vigsel och begravning. Under senare tid har dock denna självklarhet utmanats av att borgerliga motsvarigheter till dessa riter etablerats.

I en ny rapport av forskaren Karin Jarnkvist, Centrum för Religion och samhälle, Uppsala universitet, analyseras detta. Nätpublikationen "Man vill ändå behålla traditionen liksom” är en intervjustudie om borgerliga  vigslar, begravningar och namngivningsceremonier, och innebär viktig kunskap för Svenska kyrkan.

De borgerliga riterna liknar ofta de religiösa, särskilt till sin form men ibland också i fråga om innehåll. Det övergripande syftet med rapporten är att skapa översiktlig kunskap om riter som utförs utanför Svenska kyrkans och andra trossamfunds verksamheter, samt förekomsten av religiösa inslag i dessa. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt över tidigare nordisk forskning samt redovisning av en pilotstudie.

Här kan du ladda ner intervjustudien "Man vill ändå behålla traditionen liksom"(PDF)

FORSKNINGSÖVERSIKT OM TIDIG KYRKOMUSIK

Denna översikt har skrivits vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet för Svenska kyrkan utifrån följande parametrar:

  • Att sammanställa en forskningsöversikt med fokus på i första hand nationella, i andra hand nordiska studier med relevans för uppdraget ”tidig kyrkomusik”.
  • Översikten ska innehålla uppgifter om forskningsmiljöer och forskare, genomförda studier, samt kortare sammanfattningar av dessa studiers resultat.
  • Forskningsöversikten ska ha fokus på kunskapsområden där forskning befinns vara stark eller där forskning saknas.

Ett övergripande syfte för projektet har varit att utgöra underlag för bedömning av behov av och inriktning på ett forskningsprojekt rörande tidig kyrkomusik (c.1500-c.1750).

Här finns nu rapporten som viktig läsning, ladda ner den och appendix här nedan:

Välfärd och kyrka - underlag för reflektion

”Välfärd” är ett begrepp som skrevs in i Regeringsformen 1974. Under senare år har det även aktualiserats i samtalet om Svenska kyrkans samhällsroll. Svenska kyrkans forskningsenhet inledde 2014 forskningsprojektet I vems tjänst? om kyrka och välfärd. Projektet vill ta tillvara erfarenheter och kunskap som genereras i församlingar. Den övergripande ansatsen är präglad av aktionsforskning där forskarna studerar med företrädare för församlingarna.

Som ett led i projektet har denna rapport arbetats fram som underlag för reflektion kring kyrka och välfärd. Både välfärdssamhället och Svenska kyrkan befinner sig i förändring. Rapporten presenterar forskning om dessa områden, samt prövar tankar om relationen mellan välfärd och kyrka. Materialet är avsett att fungera som en form av ”verktygslåda” för tolkning och reflektion i projektet I vems tjänst? samtidigt som rapporten vill bidra till ett bredare samtal om kyrkan i en roll som ”välfärdsaktör”.

Stig Linde är diakon i Svenska kyrkan och lektor vid Socialhögskolan i Lund.

Välfärd och kyrka - underlag för reflektion

Vitboken - De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna

Klicka på bilden för att läsa mer om Vitboken Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Läs mer och ladda ned Vitboken i sin helhet eller vissa kapitel

Svenska kyrkan som kulturarv

Denna rapport utgör en unik och viktig översikt av den forskning om Svenska kyrkan som kulturarv som producerats 2009-2014. Rapporten är framställd vid Göteborgs universitet av Erika Persson, Eva Löfgren & Ola Wetterberg på uppdrag av Svenska kyrkans forskningsenhet.

 

MAJORITETSSAMFUND OCH MINORITETSGRUPP

Svenska kyrkan har haft en stark maktposition i svensk historia. Detta har blivit särskilt tydligt i förhållande till minoritetsgrupper som romer, resande och samer. I denna rapport undersöks Svenska kyrkans verksamhet  som berört romer och resande under första hälften av 1900-talet.

Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900–1950

Svenska kyrkan har av tradition och enligt lag haft betydande
inflytande i lokalsamhället; kyrkliga företrädare satt ofta med
i de sociala nämnderna och man har också ansvarat för folkbokföringen.
Kyrkan har med andra ord haft makt att identifiera och kategorisera, och på andra sätt påverka vardagslivet för bland annat romer och resande. I denna viktiga rapport författad av av Ida Ohlsson Al Fakir beskrivs delar av Svenska kyrkans verksamhet som explicit eller implicit berört romer och resande under perioden 1900 till 1950.

Ladda ner rapporten om Svenska kyrkans förhållande till romer och resande här.

Folkkyrkoforskning

Folkkyrkobegreppet är ett omstritt begrepp. Kan man i en tid präglad av mångkultur, globalisering, medlemsutträden och sekularisering fortfarande tala om Svenska kyrkan som en folkkyrka? Hör inte begreppet hemma i en svunnen tid då Sverige fortfarande var homogent och kristet? Forskningsenheten erbjuder två böcker som kan bidra till resonemang om detta.

Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter 

Samtalsboken Folkkyrka nu? vill öppna upp för nya sätt att tänka folkkyrkan. Boken har redigerats av Urban Claesson och har sitt ursprung i en serie möten om folkkyrkan i tre olika stift. Förhoppningen är att boken kan bidra till fortsatta samtal om Svenska kyrkan som folkkyrka även för framtiden.

Ladda ner Folkkyrka nu? (pdf, 58 sidor)

 

FOLKKYRKOTANKEN - INNEHÅLL OCH UTMANINGAR

I boken Folkkyrkotanken - innehåll och utmaningar presenteras studier
av folkkyrkotanken som gjorts under 2000-talet. Syftet är
att ge en kort och introducerande översikt till dess historiska
bakgrund och teologiska innehåll.

Förhoppningsvis kan översikten både ge en ökad förståelse
för hur idéer om folkkyrkan kan ta sig uttryck och inspirera
till fördjupad reflektion, samtal och läsning. 

Ladda ner Folkkyrkotanken (pdf, 62 sidor)

Medlem 2010 - En teologisk kommentar

Svenska kyrkan har ungefär sex miljoner medlemmar. Och varje medlem har sin egen berättelse om varför man är med i kyrkan, vad man längtar efter och vill med sitt medlemskap. För drygt 10 år sedan ändrades relationerna mellan staten och Svenska kyrkan och kyrkan fick en ny roll. Men hur ser denna nya roll ut? För att söka svar gjordes en medlemsundersökning år 2004 som sedan har förnyats och byggts ut till en mycket omfattande enkätundersökning år 2010 – ”Medlem 2010”. Studien presenteras i boken Svenska kyrkans medlemmar av Jonas Bromander – chef på Svenska kyrkans analysenhet – och är utgiven på Verbum år 2011.

I enkätundersökningen fanns också möjlighet att lämna egna fritt formulerade svar. Dessa har nu analyserats av Johanna Gustafsson Lundberg utifrån teologiska utgångspunkter för att se vad de säger om Svenska kyrkan av idag.

TD Johanna Gustafsson Lundberg har i boken Medlem 2010. En teologisk kommentar analyserat de skrivna svar som var möjliga att ge i enkä-tundersökningen ”medlem 2010”.

Vad sägs i enkätsvaren om relationen mellan att bevara traditionen och förändra den? Hur kan enkätsvaren tolkas utifrån Luthersk tradition och antropologi. Vad är det att vara folkkyrka i Sverige idag? Är det möjligt att betrakta kristen tradition som en struktur för ”erkännande”? 

Ladda ner Medlem 2010. En teologisk kommentar 

Teologisk forskning om och kring barn

Under lång tid har den teologiska forskningen om och kring barn varit märkligt eftersatt. Men detta faktum ska nog inte enbart skyllas på den teologiska forskningen utan måste ses som ett mer allmänt fenomen. Barn har sällan en framträdande roll inom politik, samhällsliv och forskning. Under senare tid har dock en ändring kunnat skönjas såväl nationellt som internationellt. Inte minst är det synligt inom kyrka och teologi.

I Svenska kyrkans kyrkoordning som började gälla vid millennieskiftet står det i första avdelningens inledning: ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”. För att dessa ord också ska kunna få bäring i verkligheten har Svenska kyrkan sedan några år tillbaka satsat stort och brett på att arbeta med, och reflektera kring, barn och barnens roll i teologi och kyrkoliv.

Som ett led i detta har Forskningsenheten vid kyrkokansliet på olika sätt arbetat med frågorna. Ett av resultaten är de tre nedanstående skrifterna.

EN LÄSNING AV 1 OCH 2 MOSEBOK

TD Mikael Larsson har gjort en exegetisk undersökning av 1 och 2 Mosebok vad gäller barn.
Studien visar att bilden som ges av barnet inte är entydig utan mycket komplex. Texterna visar på en stor erfarenhetsbank som skulle kunna reflekteras vidare kring och också användas idag på ett tydligare sätt än det kanske görs i teologin men också i kyrka och gudstjänst. 

Ladda ned I begynnelsen var barnet (observera att filen är 18 MB)

Och han tog dem i famnen…
TEXTER OM BARN I KYRKA OCH TEOLOGI

I boken presenterar sex forskare, svenska och internationella, var sin text där barnet står i centrum.
Texterna har sitt ursprung i Svenska kyrkans forskardagar 2009 där ett spår, med knappt 20 bidrag, behandlade barn och teologi. Texterna i antologin spänner över vitt skilda ämnen som till exempel barn och kommunion, fallgropar för ledaren vid barnverksamhet och barnens roll vid bröllop.

Red Niclas Blåder

Ladda ned Och han tog dem i famnen (pdf)

Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga. SYSTEMATISKA TEOLOGISKA REFLEKTIONER UTIFRÅN UTVECKLINGSPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

Genom att använda utvecklingspsykologin som bas gör TD Arne Fritzson en systematisk teologisk studie där han diskuterar
hur religiös tro kan förstås och ges mening. Barn, mognad och
tolkning blir centrala begrepp. Barn kan visa oss vägen till en
andra naivitet där en mogen människa kan vara ”ansvarsfullt
naiv” och på så sätt nå en djupare förståelse av tillvaron.

Ladda ned Omvänd dig och bli som ett barn (pdf)

Någon sitter och arbetar på sin laptop.

Serie: Kyrkforskning online

Kyrkforskning online är en digital serie under överinseende av Svenska kyrkans forskningsenhet. Här publiceras uppsatser av relevans för Svenska kyrkans reflektion över sin identitet och sitt uppdrag.